Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15919
Author: Βαγιάνος, Δημήτριος
Title: Ενεργητική κοινή γνώμη στο συμμετοχικό διαδίκτυο: η περίπτωση των πολιτικών ιστολογίων.
Alternative Titles: Activated public opinion on Web 2.0: the case of political blogs.
Date Issued: 2013
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ-πρώην ΔΕΟΠΣ)
Supervisor: Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος
Abstract: Μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου Web 2.0 σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική, αποτελούν τα ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Chadwick (2006) τα ιστολόγια αυτά είναι έτσι δομημένα ώστε να παραπέμπουν το ένα στο άλλο μέσω υπερσυνδέσμων, σχηματίζοντας έτσι κοινωνικές δομές. Στις δομές αυτές τα ιστολόγια συναθροίζονται σε συστάδες που αντικατοπτρίζουν κάποιες κοινότητες εντός της συνολικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας. Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της ελληνικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας υπό το πρίσμα του σχηματισμού των παραπάνω κοινοτήτων ιστολογίων με βάση τη διασυνδεσιμότητα τους. Η μελέτη κατέγραψε και επικεντρώθηκε σε ένα σύνολο 127 ιστολογίων που κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων. Με βάση τα χαρακτηριστικά διασυνδεσιμότητας τους, ο δημιουργήθηκε ο πίνακας γειτνίασης. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης και της Ανάλυσης Συστάδων η έρευνα εντόπισε τις μικρότερες κοινότητες (πυρήνες) στις οποίες τα ιστολόγια παραπέμπουν. Προτείνεται έτσι κατ’ ουσία ένας τρόπος ανίχνευσης των κοινοτήτων αυτών που αντιστοιχεί στο πώς η κοινότητα των ιστολογίων βλέπει τον ίδιο της τον εαυτό. Η διατριβή προχωρά ένα επίπεδο παραπάνω ερευνώντας αν οι εντοπισμένοι πυρήνες σχετίζονται με την επιρροή που τα ιστολόγια μέσα σ’ αυτούς μπορούν δυνητικά να ασκήσουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θέση των ιστολογίων στην συνολική κοινωνική δομή δεν αντικατοπτρίζει μονοσήμαντα και την αναγνωσιμότητα και κατά συνέπεια επιρροή που ένα ιστολόγιο μπορεί να έχει. Τέλος, πραγματοποιείται Ανάλυση Περιεχομένου στις δημοσιεύσεις των ιστολογίων των τριών βασικών πυρήνων και στις δημοσιεύσεις ενός δείγματος από τα υπόλοιπα ιστολόγια, αυτών με το μεγαλύτερο Συνολικό Δείκτη δείκτη Επιρροής. Με την Ανάλυση Περιεχομένου φωτίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστολογίων και εντοπίστηκαν τα γενικότερα θέματα συζήτησης που διεξαγόταν εντός αυτών κατά την περίοδο συλλογής του υλικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστολογίων σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το σχηματισμό πυρήνων. Συμπερασματικά, προτάθηκε μια μέθοδος έρευνας της πολιτικής μπλογκόσφαιρας αποτελούμενη από 3 συνιστώσες, που είναι σε θέση να καταγράψει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά της. Η εφαρμογή της στα ελληνικά πολιτικά ιστολόγια φώτισε για πρώτη φορά ένα μέρος της πολιτικής δημόσιας συζήτησης που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο, τα χαρακτηριστικα της και την επιρροή που μπορεί να έχει στην κοινή γνώμη.
Among the most popular applications of Web 2.0 regarding politics are the blogs with political content. According to Chadwick (2006), blogs may refer to each other via hyperlinks, forming in that way social networks. In these networks, they tend to form clusters that correspond to communities within the overall political blogosphere. The aim of this thesis was to investigate the Greek political blogosphere focusing on the formation of these blog communities, based on their hyperlink interconnectivity. As a first step, 127 political blogs were recorded, which were found to be among the most popular in the survey period. Based on their hyperlinking properties, the adjacency matrix from the blogs’ social network was constructed. By applying Multidimensional Scaling and Cluster Analysis, clusters were located, which correspond to the aforementioned communities and consequently to the way political bloggers see the whole community they form. Taking a step further, research took place in order to investigate if political blogs, belonging to the above mentioned clusters or not, are somehow related to the degree they may potentially influence their readers. Findings showed that high influence does not always involve high hyperlinking or vice versa. Finally, by applying Content Analysis to the content of the blogs forming the clusters as well as to the most influential blogs that did not belong to any of these clusters, the qualitative characteristics and the general topics of political discussion taking place in their content were identified, regarding to the specific survey period. Findings suggested that the qualitative characteristics of the political blogs are significantly related to the cluster they belong to according to their hypelinking. In conclusion, a method of mapping the political blogoshere, consisting of three components, is presented in this thesis. In the research that took place, the method proved to be able to investigate both its qualitative and quantitative characteristics. By applying it in the Greek political blogosphere, it became possible for the first time to investigate thoroughly the political debate that takes place on the internet, its characteristics and the influence it can have on public opinion.
Keywords: Ελληνικά πολιτικά ιστολόγια
Μπλογκόσφαιρα
Ενεργητική κοινή γνώμη
Ιστολόγια κατηγορίας Α
Υπερσύνδεσμοι
Διασυνδεσιμότητα
Πολυδιάστατη κλιμάκωση
Ανάλυση συστάδων
Κοινωνικά δίκτυα
Σημεία εστίασης
Κεντρικότητα
Ενδιαμεσότητα
Επιρροή
Ανάλυση περιεχομένου
Κωδικοποίηση
Ανάλυση κυρίων συνιστωσών
Διακρίνουσα ανάλυση
Greek political blogs
Blogosphere
Activated public opinion
A-list blogs
Hyperlinks
Connectivity
Cluster analysis
Social networks
Focal points
Centrality
Betweeness
Multidimensional scaling
Influence
Content analysis
Coding
Principal component analysis
Discriminant analysis
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.303-338).
011/2013
Appears in Collections:Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VagianosDimitrios_PhD2013.pdf11.65 MBAdobe PDFView/Open
VagianosDimitrios_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)74.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.