Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15849
Author: Ναξάκης, Δημήτριος
Title: Από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και η συμβολή του νέου κώδικα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας.
Date Issued: 2013
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Γκίνογλου, Δημήτριος
Abstract: Με τις διατάξεις του ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αναφέρεται σε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και θεσπίζει κανόνες με σκοπό την εμφάνισή του ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός και ο έλεγχος του αποκτώμενου εισοδήματος κάθε επιτηδευματία. Η καθιέρωση της τήρησης των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων γενικά, δεν αφορά μόνο τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων και γενικότερα των υπόχρεων που τηρούν αυτά, αλλά έχει ευρύτερη σημασία, πολλές φορές αποφασιστική, αφού με τα συστήματα του ΚΦΑΣ και Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, επιδιώκεται να γίνει δυνατή η παρακολούθηση της όλης οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, δηλαδή του τρόπου παρακολούθησης της παραγωγής των αγαθών, της διακίνησης, της τιμολόγησης, απογραφής, αποτίμησης αυτών, κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, εμφάνιση των πράξεων στα βιβλία, με καθορισμένο τρόπο και μέθοδο, με αντικειμενικό σκοπό την διαφάνεια, αλλά και την εμφάνιση του ορθού οικονομικού αποτελέσματος για την ίδια την επιχείρηση, για το Δημόσιο, για τους συναλλασσόμενους με αυτές, καθώς και για τους μετόχους, μεριδιούχους ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης Με τις νέες διατάξεις επέρχεται μία αρκετά σημαντική απλοποίηση του πλαισίου σε σχέση με τον ΚΒΣ. Βασική αρχή είναι ότι η απεικόνιση των συναλλαγών πρέπει να καθιστά ευχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Σε γενικές γραμμές η υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων επεκτείνεται σε όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και εταιρείες με τζίρο άνω του 1,5 εκ. €. Οι λοιπές τηρούν βιβλίο εσόδων-εξόδων. Επεκτείνονται οι ημερομηνίες ενημέρωσης των βιβλίων. Καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων με εξαίρεση τις Α.Π.Υ. για παροχή υπηρεσιών και τα δελτία αποστολής. Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής -κοστολογίου με ορισμένες εξαιρέσεις. Αυστηροποιούνται οι κανόνες εξόφλησης συναλλαγών με στόχο τον περιορισμό των συναλλαγών με μετρητά. Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο Σύστημα Απεικόνισης Συναλλαγών. Η φορολογική ισότητα επιτάσσει όλοι οι φορολογούμενοι να φορολογούνται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της πηγής και της φύσης των εισοδημάτων τους. Δεν υπάρχει πιο δίκαιος κανόνας, αλλά ούτε και κανένας άλλος σύμφωνος προς το Σύνταγμά μας, από τον κανόνα ίση φορολόγηση για ίση φοροδοτική ικανότητα. Φόροι οι οποίοι εμφανίζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα δημιουργούν αδυναμία είσπραξης κι επιπλέον κόστος διαχείρισης, και το αντίστροφο, όσο πιο απλή είναι η δομή ενός φόρου τόσο λιγότερο κόστος έχει διαχειριστικά, καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα είσπραξης. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης δημιουργεί μεγαλύτερη πιθανότητα σφαλμάτων, κατά κανόνα αφήνει περισσότερα περιθώρια ανθρώπινης παρέμβασης (από τον ελεγκτικό μηχανισμό), άρα εστίες διαφθοράς, και προκαλεί εύλογη αμφισβήτηση για το δίκαιο και τη σκοπιμότητα του φορολογικού κανόνα. Σήμερα με τον όγκο και την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας και των συμπληρωματικών διοικητικών αποφάσεων και εγκυκλίων είναι σχεδόν αδύνατον ένας πολίτης να γνωρίζει πλήρως τη νομοθεσία που διέπει τα φορολογικά θέματα. Θα πρέπει, με ευθύνη της ΓΓΠΣ, να κωδικοποιηθεί όλη η φορολογική νομολογία και να αναρτηθεί σε ειδικό ιστότοπο φορολογικής ενημέρωσης (portal), να ομαδοποιηθεί, να συμπεριλαμβάνει παραδείγματα και σενάρια, στα πρότυπα του Internal Revenue Manual12 (IRM) της Αμερικανικού IRS, με τρόπο ώστε να είναι κατανοητή σε όλους.
Keywords: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NaxakisDimitriosMsc2013.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons