Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΓκίνογλου, Δημήτριοςel
dc.contributor.authorΚολίδης, Παναγιώτηςel
dc.date.accessioned2013-10-30T08:57:20Z-
dc.date.available2013-10-30T08:57:20Z-
dc.date.issued2013el
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15793-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.el
dc.description.abstractΗ ανάγκη για αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος σήμερα κρίνεται περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Με την αναμόρφωση αυτή, επιβάλλεται η αντικατάσταση της δαιδαλώδους φορολογικής νομοθεσίας που υπάρχει σήμερα, με ένα απλό στην διαχείριση, αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα έχει ως στόχο την περιστολή της φοροδιαφυγής και την άρση των αδικιών, εκπληρώνοντας την συνταγματική επιταγή ως αναφορά την συμμετοχή του καθενός στα φορολογικά βάρη με βασικό κριτήριο την φοροδοτική του ικανότητα. Το νέο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να έχει τέσσερις βασικούς σκοπούς. Ο πρώτος θα πρέπει να αφορά την εισπρακτική σκοπιμότητα του συστήματος, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τα απαραίτητα έσοδα για την ομαλή λειτουργία του κράτους και την παραγωγή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Ο δεύτερος να αφορά την αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους, ο οποίος απαιτεί την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο στο κράτος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, εξασφαλίζοντας έτσι την δίκαιη και αλληλέγγυα κατανομή του φορολογικού βάρους. Ο τρίτος σκοπός θα πρέπει να είναι ο ρυθμιστικός του ρόλος στη δημιουργία κοινωνικά δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών, μέσω διαφανών κινήτρων αλλά και των απαραίτητων μηχανισμών αναστολής, σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Βέβαια κανένα φορολογικό σύστημα δεν θα είναι βιώσιμο εάν δεν εκπληρώνει και ένα ακόμη σκοπό, αυτόν της αναπτυξιακής διάστασης, ειδικά σήμερα που η χώρα πλήττεται από πρωτόγνωρα υψηλή ανεργία με σοβαρές συνέπειες στην τροφοδοσία του συστήματος με φορολογικά έσοδα, την αδυναμία τροφοδοσίας του ασφαλιστικού συστήματος με ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της έλλειψης ψυχολογικής ανάτασης των ελλήνων πολιτών. Στα πλαίσια της απαιτούμενης αυτής αναμόρφωσης, η ελληνική πολιτεία προχώρησε με το Νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και με έναρξη ισχύος την 01/01/2013, στην αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών. Με το νέο αυτό νομοθέτημα επιχειρήθηκε η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που υπήρχαν στον προϊσχύον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χωρίς όμως σε πρώτη φάση να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνοπτικά με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν τα Βιβλία παραγωγής κοστολογίου και Τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 8), η θεώρηση όλων των Βιβλίων και μερικών Στοιχείων (άρθρο 19), το κύρος Βιβλίων και Στοιχείων με τις Κυρώσεις και τα πρόστιμα (άρθρα 30-35), καταργήθηκαν μερικώς τα Πρόσθετα Βιβλία (άρθρο 10) και η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (άρθρο 37), ενώ τα σημαντικότερα από τα 40 άρθρα του Κ.Β.Σ. παρέμειναν, επαναδιατυπώθηκαν και συγχωνεύθηκαν στα 14 νέα άρθρα του Κ.Φ.Α.Σ.. Για το λόγο αυτό η ελληνική πολιτεία προχώρησε τον Μάιο του 2013 στην σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών διατάξεων. Η ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και ο ρόλος του στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το σύστημα ποινών όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, αλλά και τις διαδικασίες του φορολογικού ελέγχου για την διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. με την επιβολή των ανάλογων προστίμων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβατικών συμπεριφορών, αποτελούν τις κύριες ενότητες της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η διπλωματική αυτή εργασία διαιρείται στα παρακάτω κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση των εννοιών της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, μετακύλισης φόρων και παραοικονομίας καθώς και των συνεπειών τους στην ελληνική οικονομία. Αναλύονται επίσης οι λόγοι που επέβαλλαν στην αντικατάσταση του Κ.Β.Σ. από τον Κ.Φ.Α.Σ, αλλά κυρίως δίνεται έμφαση στον ρόλο τόσο του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και της επίδρασης των ποινών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των δεκατεσσάρων άρθρων του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των κανόνων των Δ.Λ.Π., αλλά και με την χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλύονται οι διαφοροποιήσεις που εισήγαγε ο νέος Κ.Φ.Α.Σ σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και τη έκδοση των στοιχείων σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και ερμηνεία με την χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές κυρώσεις από την μη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.. Επίσης γίνεται ανάλυση και ερμηνεία του άρθρου 9 σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές, άλλα και του άρθρου 19 του ίδιου νόμου σχετικά με τις έννοιες των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της έννοιας, του σκοπού αλλά και της επίδρασης του φορολογικού ελέγχου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στην συνέχεια αφού αναλυθούν τα είδη του φορολογικού ελέγχου γίνεται μια εμπεριστατωμένη περιγραφή των ελεγκτικών επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται κατά τον προληπτικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή ή μη των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά και της διαδικασίας καταλογισμού των τυχόν παραβάσεων. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με παρουσίαση πορισμάτων φορολογικού ελέγχου που σχετίζονται με τις συνηθέστερες παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. που διαπιστώνονται στον φορολογικό έλεγχο καθώς και των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας σχετικά με την συμπεριφορά των ελλήνων πολιτών απέναντι στην φοροδιαφυγή, όπου μέσα από την ανάλυση των στοιχείων επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής είναι μια πολυσύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με ένα νομοθέτημα όπως είναι ο Κ.Φ.Α.Σ., αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται τόσο με τις υπόλοιπες φορολογίες όσο και με ένα δίκαιο σύστημα ποινών, αλλά κυρίως με την εκπομπή του μηνύματος ισονομίας και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος από την πολιτεία. Τέλος στο έβδομο κεφαλαίο η διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων και προτάσεων για την βελτίωση του Κ.Φ.Α.Σ ως προς την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του.el
dc.format.extent163el
dc.format.extent2103467 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.subjectΚΦΑΣel
dc.subjectΦοροδιαφυγήel
dc.titleΟ ρόλος του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.el
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεωνel
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KolidisPanagiotisMsc2013.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.