Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15553
Author: Κοντάκος, Παναγιώτης Δ.
Title: Ξένες άμεσες επενδύσεις στην Τουρκία: θεωρητική και εμπειρική ανάλυση της περιόδου 2001-2011 και προοπτικές.
Alternative Titles: Foreign direct investments in Turkey: theoretical and empirical analysis of the period 2001-2011.
Date Issued: 2012
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαΐκών Σπουδών. (ΔΕΣ-πρώην ΔΕΟΠΣ).
Supervisor: Μπιτζένης, Αριστείδης
Abstract: Η Τουρκία αποτελεί παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης και αναδιαρθρώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την δεκαετία 2001-2011. Κατά την ίδια περίοδο οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις που εισέρευσαν στην χώρα υπερέβησαν τα 110 δισ. δολάρια. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει κατ’ αρχήν μία ευρύτερη, και συγκριτική με άλλες περιφερειακές αγορές, εξέταση και παρουσίαση του θέματος των ΞΑΕ στην Τουρκία. Στα πλαίσια αυτά συνοψίζει τις βασικές κατευθύνσεις της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας που σχετίζεται αποκλειστικά με την περίπτωση των ΞΑΕ στην Τουρκία. Παρουσιάζει την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη εμβάθυνση της προσέγγισης της χώρας προς την ΕΕ και θεωρεί την συνέχισή της περισσότερο ως προϋπόθεση ζωτικής σημασίας, παρά ως πλεονέκτημα, για την προσέλκυση στο μέλλον ΞΑΕ. Μέσω έρευνας ερωτηματολογίου αναλύει την ανατομία, τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις προοπτικές των Ελληνικών άμεσων επενδύσεων στην Τουρκία. Η έλλειψη ακαδημαϊκής έρευνας προσδίδει επιπλέον αξία στο θέμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από κρίσιμες προσπάθειες επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, μέσω μίας νέας προσέγγισης που προτείνεται (υπόδειγμα TIP©), ποσοτικοποιεί τις προοπτικές και το δυνητικό μέγεθος των μελλοντικών εισροών ΞΑΕ κατά την περίοδο 2011-2015 στην Τουρκία επί της βάσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης που προσφέρει ο τραπεζικός τομέας και τις οποίες εκτιμά σε 70 δισ. δολάρια. Εν κατακλείδι, αναδεικνύοντας τις μεγάλες προοπτικές προσέλκυσης ΞΑΕ που διαθέτει η χώρα, υποστηρίζει ταυτόχρονα την κρίσιμη σημασία και αναγκαιότητα της διασφάλισης γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας για την υλοποίηση των προοπτικών αυτών μεσοπρόθεσμα.
Turkey is an example of economic development and restructuring that took place during the decade 2001-2011. During the same period, the net foreign direct investment which has been injected in the country exceeded 110 billion dollars. This study provides initially the broader background, and, in comparison with other regional markets, examines and presents the issue of FDI in Turkey. In this context summarizes the main directions of academic literature relating exclusively to the case of FDI in Turkey. It presents the long and deepening compound approach of the country towards the EU and considers its continuation more as a critical condition, and less as an advantage, in attracting FDI in the future. Through a questionnaire survey analyzes the anatomy, the determinants and prospects of the Greek direct investments in Turkey. The lack of academic research renders additional value to the subject, particularly in a period characterized by critical efforts of rapprochement between the two countries. Finally, through a new approach which is proposed (TIP Model©), quantifies the prospects and the potential size of future FDI inflows in Turkey during the period 2011-2015 on the basis of the growth potential offered by the banking sector and estimates the inflows at 70 billion dollars. At last, after having presented the great potential of the country in attracting FDI, the thesis emphasizes the critical importance and necessity of deepening geopolitical stability in the wider region of Turkey for these prospects to be materialized in the medium term.
Keywords: Τουρκία
Turkey
Ξένες άμεσες επενδύσεις
Foreign direct investments
Ελληνικές άμεσες επενδύσεις
Greek direct investments
Τραπεζικός κλάδος
Banking sector
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Mergers and acquisitions
Μοντέλο αποτίμησης
Valuation model
Ένταξη στην ΕΕ
EU accession
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 285-313).
014/2012
Appears in Collections:Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KontakosPanagiotis_Phd2012.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open
KontakosPanagiotis_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)48.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.