Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15405
Author: Ζαχαράκη, Κωνσταντινιά
Title: Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση.
Date Issued: 2013
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Abstract: Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε μια ανασκόπηση της μέχρι και σήμερα πορείας της ελληνικής οικονομίας. Αναφερθήκαμε στα διάφορα διαρθρωτικά και δημοσιονομικά προβλήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην σημερινή της δυσχερή κατάσταση και συγκρίναμε την ανταγωνιστικότητα αλλά και την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων μας με τις αντίστοιχες της ΕΕ και διεθνώς. Ως μέλος της ΕΕ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις πολιτικές και στρατηγικές που χαράσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα θέματα που αφορούν το οικονομικό γίγνεσθαι. Επίσης, ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος δεν λειτουργεί αυτόνομα και αυτοδιοίκητα, αλλά υποχρεούται να εργάζεται σε μία χώρα της οποίας το οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Επομένως, υπήρξε απαραίτητη η διερεύνηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και της στρατηγικής που ακολουθήθηκε προκειμένου να βγει η Ευρώπη από την κρίση και να επέλθει η πολυπόθητη «ανάπτυξη». Στο ίδιο πλαίσιο αναλύθηκε η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τα διαδοχικά προγράμματα προσαρμογής από τη χώρα μας. Δυστυχώς η μονόπλευρη εφαρμογή του δημοσιονομικού σκέλους των προγραμμάτων προσαρμογής αναίρεσε όλη την θετική πορεία της οικονομίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Επίσης αντιτάσσεται σε πολλά από τα μέρη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Από την μέχρι τώρα εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας αντιλαμβανόμαστε πλέον την ανάγκη κάποιων εναλλακτικών πολιτικών και διαφορετικών προσεγγίσεων αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών της χώρας. Η ελληνική οικονομία χάνοντας το τρένο της ανάπτυξης, κινήθηκε για δεκαετίες σε μία ασθενή τεχνολογικά και καινοτομικά παραγωγική βάση, επαναπαύτηκε στον προστατευτισμό και στην παροχή «εύκολου» χρήματος από την ΕΕ, χάνοντας ήδη υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους. Η αντιστροφή της κατάστασης επιβάλει την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, που να αποσκοπεί αφενός στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου στην πραγματοποίηση επενδύσεων, εστιάζοντας σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Προς αυτή την πορεία, έγινε ένα πρώτο εγχείρημα το 2011, όταν το ΥΠΑΑΥΜΔ ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις» με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2012 και σκοπό την άρση των σημαντικότερων επιχειρηματικών εμποδίων που σχετίζονται με την σύσταση, την εγκατάσταση, την λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης, με ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, με μεταφορές, με συναλλαγές με το δημόσιο και με έρευνα και καινοτομία. Η αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων όμως αμφισβητείται καθώς η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί περισσότερο λόγω της υστέρησης στην παροχή ρευστότητας και οικονομικών διευκολύνσεων στην αγορά. Η παρούσα διατριβή δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν ακολουθούσε μια ολιστική προσέγγιση. Πέραν της διερεύνησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην οποία δώσαμε έμφαση στο πρώτο μέρος, επιχειρούμε μέσα από μια έρευνα προς τον επιχειρηματικό κόσμο, να εντοπίσουμε το πώς αντιλαμβάνονται την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη, το πώς έχει επηρεάσει η κρίση τις απόψεις τους και πως αντιλαμβάνονται ότι θα συμβάλει η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της χώρας. Για την θεωρητική πλαισίωση της παραπάνω εμπειρικής έρευνας, καταγράφονται οι ορισμοί και τα είδη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, οι παράγοντες που ευνοούν και εμποδίζουν την καινοτομία και η έννοια των συστημάτων καινοτομίας. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις συστάδες επιχειρήσεων (clusters) ως εργαλείο επιτάχυνσης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και εξόδου από την κρίση.
Keywords: Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Ανταγωνιστικότητα
Ευρώπη 2020
GEM
Έρευνα επιχειρήσεων
Clusters
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZacharakiKonstantiniaMsc2013.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons