Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15324
Author: Παρναβέλλας, Ευάγγελος
Title: Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. Τα έξοδα παράστασης ειδικότερα: λογιστική & φορολογική προσέγγιση.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Σκαλίδης, Ελευθέριος
Abstract: Αποτελεί πραγματικότητα ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ριζικά, γεγονός που οφείλεται στις συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και να εκμεταλλευτούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Καθώς όμως η ανάγκη άντλησης κεφαλαίων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη καθίσταται φανερό πως οι παραδοσιακές πηγές άντλησης κεφαλαίων όπως ο τραπεζικός δανεισμός δεν επαρκεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κύκλο χρηματοδοτών. Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας, γίνεται δυνατή η εξήγηση για τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που υιοθετούν τη συγκεκριμένη εταιρική μορφή. Όμως ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διοίκησης, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανωνύμων εταιριών, ιδιαίτερα των μεγαλυτέρων, τονίζει τη σημαντικότητα που έχει πλέον αποκτήσει το βασικό όργανο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, το ονομαζόμενο διοικητικό συμβούλιο. Είναι σαφές λοιπόν ότι το διοικητικό συμβούλιο, που είναι δυνατό να απαρτίζεται τόσο από μετόχους όσο και από τρίτα πρόσωπα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των επιχειρηματικών προσπαθειών στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα στοιχεία όπως οι ικανότητες, οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, αλλά και η ταχύτητα αντίληψης των νέων συνθηκών πρέπει να αποτελούν χαρακτηριστικά τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και των υπολοίπων διευθυντικών στελεχών. Το τελευταίο φαίνεται να έχει κατανοηθεί πλέον από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες προκειμένου να προσελκύσουν ικανά διευθυντικά στελέχη και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους, προχωρούν σε κινήσεις που στόχο έχουν να κάνουν το περιβάλλον τους ακόμη πιο ελκυστικό γι’ αυτά είτε με την παροχή υψηλών αμοιβών είτε ακόμη και με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του διοικητικού συμβουλίου, δίνοντας έμφαση στο θέμα των αμοιβών των μελών του και ειδικότερα στα έξοδα παράστασης ως μία από αυτές τις αμοιβές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία για τις ανώνυμες εταιρίες όπως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λήψη αποφάσεων και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ως βασικό όργανο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας αναλύοντας τα αντίστοιχα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των αμοιβών του Δ.Σ. και τις μορφές που αυτές μπορεί να πάρουν, ενώ κλείνοντας γίνεται μια διεξοδικότερη παρουσίαση των εξόδων παράστασης ως μία από τις μορφές των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, θέμα το οποίο πραγματεύεται το τέταρτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας.
Keywords: Διοικητικό Συμβούλιο
Έξοδα παράστασης
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ParnavellasEuangelosMsc2012.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.