Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15148
Author: Κατσαρός, Κλεάνθης Κ.
Title: Στρατηγικό μάνατζμεντ αλλαγής: ο ρόλος των συναισθηματικών & γνωστικών στάσεων ως προς την ετοιμότητα για αλλαγή και η επίδρασή τους στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
Alternative Titles: Strategic management of change: the role of emotional & cognitive attitutes towards readiness to change nad their effect to the firms' financial results.
Date Issued: 2012
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. (ΛΧ)
Supervisor: Νικολαΐδης, Χρήστος
Abstract: Η αλλαγή είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της φύσης που απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξης του. Στις μέρες μας όμως, οι αλλαγές εσωκλείουν εντονότερη ασάφεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα, συχνότητα και ένταση. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες επιδεικνύουν σημαντικό προβληματισμό για τη διαφοροποίηση των εγγενών χαρακτηριστικών της αλλαγής, του πλαισίου, της δομής και του περιεχομένου της. Κατά συνέπεια, σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η οργανωσιακή και ατομική ετοιμότητα για αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας, προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η απόδοση των οργανωσιακών μελών σε σχέση με τις πολύπλοκες αλλαγές που βιώνουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Επιλέχτηκαν να εξεταστούν ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο Τραπεζικός κλάδος εξαιτίας της σημαντικότητας τους για την ελληνική οικονομία και του υψηλού ρυθμού αλλαγής που βιώνουν. Αντίστοιχα, επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα τα διευθυντικά στελέχη, εξαιτίας του κομβικού τους ρόλου κατά την οργανωσιακή αλλαγή. Πιο αναλυτικό, εξετάζονται οι συναισθηματικές διαστάσεις των διευθυντικών στελεχών ως προς την αλλαγή {pleasure-arousal-dominance), το επίπεδο της εργασιακής τους ικανοποίησης (Job satisfaction), ο βαθμός της οργανωσιακής τους δέσμευσης (commitment), ο βαθμός ελέγχου που πιστεύουν ότι ασκούν στις αναδυόμενες εξελίξεις (locus of control), οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική τους εμπλοκή (importance-interest), το επίπεδο της συναισθηματικής τους νοημοσύνης (emotional intelligence) και οι πολιτισμικές τους αξίες (cultural values). Ακολούθως, διερευνάται η σχέση της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας (tolerance of ambiguity/uncertainty) των διευθυντικών στελεχών με τους προαναφερόμενους παράγοντες και η σχέση της με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών τους (σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας). Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων και πολιτικών οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας και αποσκοπούν στην ενίσχυση της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ και του Τραπεζικού κλάδου, αναφορικά με την ασάφεια, την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των αλλαγών που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των οργανισμών τους.
Innate nature characteristic, change has always preoccupied people. Nowadays, changes entail more vagueness, insecurity, complexity, frequency and intensity. In addition, in recent researches, skepticism has been expressed for the differentiation of innate characteristics of change, frame, structure and content. Therefore, In a business environment where the only certainty is the uncertainty, the organizational and individual readiness to change can be an important source of competitive advantage. Within this context, the main purpose of the present thesis is the creation, application, examination and evaluation of an individual readiness to change and tolerance of ambiguity/uncertainty model, in order for the efficiency of organizational members to be improved in relation to the multiple changes they experience in their working environment. The sector of Information and Communications Technology as well as the Bank sector were chosen for examination due to their importance for the Greek economy and the high change rate they endure. Respectively, senior executives were chosen to participate in the research, due to their key role during organizational change. In more details, are examined senior executives' emotional dimensions towards change (pleasure-arousal-dominance), their level of job satisfaction, the degree of their organizational commitment, the level of control they believe to exert in the evolving evolutions (locus of control), the factors influencing their personal involvement (importance-interest), the level of their emotional intelligence and their cultural values. Moreover, it is examined the relationship between senior executives' and tolerance of ambiguity/uncertainty and the aforementioned factors as well as, the financial efficiency of their organizations (in terms of profitability and efficiency). The thesis is completed with a series of proposals and policies, based on the research findings, aiming at enforcing the efficiency of ITC and Bank sectors' senior executives, in respect to the ambiguity, uncertainty and complexity of changes they face in the environment their organizations are active.
Keywords: Διοίκηση αλλαγής
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Χρηματοοικονομική απόδοση
Συναισθηματικές και γνωστικές στάσεις
Change management
Organizational behaviour
Financial performance
Emotional and cognitive attitudes
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 271-308).
003/2012
Appears in Collections:Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KatsarosKleanthis_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)479.51 kBAdobe PDFView/Open
KatsarosKleanthis_Phd2012.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.