Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15147
Author: Λάζος, Γρηγόριος
Title: Πρόγραμμα διαχείρισης στοχευμένων φορολογικών ελέγχων και φορολογικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων.
Alternative Titles: Management program of targeted tax audits and business tax compliance.
Date Issued: 2012
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ).
Supervisor: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Abstract: Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, με εστίαση στον πλέον σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα αυτής, ο οποίος συνίσταται στην διαδικασία των φορολογικών ελέγχων. Το μέγεθος της μη φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυριακά περίοδο για την Ελληνική οικονομία, καθώς επίσης και οι περιορισμένες πιθανότητες εντοπισμού της αποκλίνουσας φορολογικής συμπεριφοράς, συνθέτουν το ερευνητικό πρόβλημα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη. Ο ερευνητικός σκοπός της εδράζεται στην κατάρτιση ενός αποτελεσματικού προγράμματος επιλογής στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, ενώ παράλληλα διαμέσου αυτού, διερευνώνται και οι κρίσιμοι προσδιοριστικοί παράγοντες της μη φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτελούν τους επιμέρους στόχους της παρούσας. Από την ευρύτερη ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου του επιστημονικού πεδίου της φορολογικής συμμόρφωσης, αναδεικνύονται τα καθοριστικά συστατικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν και διαμορφώνουν την φορολογική συμπεριφορά. Επιπροσθέτως εξετάζεται αναλυτικά το πλαίσιο της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής των ελεγχόμενων φορολογικών υποθέσεων, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική φορολογική διοίκηση, καθώς επίσης και από ορισμένες εκ των πλέον σύγχρονων φορολογικών διοικήσεων. Περαιτέρω η διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της βάσει των τιθέμενων διερευνητικών ερωτημάτων, συνετέλεσε στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία κρίνεται σκόπιμο ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν στα πλαίσια της σύνθεσης του προτεινόμενου προγράμματος φορολογικών ελέγχων. Με την εφαρμογή των μεθόδων πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, της λογιστικής παλινδρόμησης και της διακριτικής ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε εν τέλει η συγκρότηση ικανών προβλεπτικών μοντέλων των επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα εμφάνισης αυξημένης μη φορολογικής συμμόρφωσης, και οι οποίες επομένως χρήζουν διενέργειας φορολογικού ελέγχου κατά προτεραιότητα. Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προγράμματος επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην τόνωση των φορολογικών εσόδων και στην δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, ωστόσο η πλέον σημαντική συνεισφορά του έγκειται στην ενδυνάμωση της εκούσιας συμμόρφωσης, η οποία επιτυγχάνεται με την συντελεσθείσα επαύξηση των πιθανοτήτων εντοπισμού της μη φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Τέλος αποτυπώνεται η γενικότερη συνεισφορά της διατριβής στο ειδικότερο επιστημονικό πεδίο και στον μετριασμό του παρατηρούμενου ερευνητικού κενού, οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρίων συνιστωσών της.
This thesis attempts a theoretical and empirical exploration of the issue of business tax compliance, focusing on its most significant determining factor, namely the process of tax audits. The volume of business tax non-compliance, at a particularly critical time for the Greek economy, as well as the limited possibilities of detecting deviant tax behaviour compose the research question that the present study addresses. The aim of this study is based on the creation of an effective program of selecting targeted tax audits, while also through that, examining the critical determining factors of business tax non-compliance, which form the individual goals of this study. A wider review of the theoretical background of the scientific field of tax compliance highlights the determining main ingredients which define and shape tax behaviour. Additionally, the framework of the tax audit process is examined in detail, as well as the criteria according to which the tax cases to be audited are chosen, and which have been adapted by the Greek tax administration, as also by some of the most modem tax administrations. Furthermore, the conduct of scientific research and the analysis of its findings based on the research questions posed, contributed to reaching safe conclusions with regard to the choice criteria which should be applied within the scope of the suggested program of tax audits. By applying the methods of multivariate statistical analysis such as logistic regression and discriminant analysis, the formation of sufficient forecasting models was finally achieved for those enterprises, which run a high risk of increased tax non-compliance hence making them top priority candidates for a tax audit. The adaption of the program in question renders immediate positive results in the increase of tax revenue and the fair distribution of tax burdens, nevertheless its most important contribution lies in the strengthening of voluntary compliance, which is achieved by the increased possibilities of detecting business tax non-compliance. Finally, the general contribution of the thesis to the more specific scientific field and to the diminishing of the observed gap in this scientific field is noted, the limitations it is subject to, while suggestions are offered for further study and the more effective implementation of its main components.
Keywords: Μη φορολογική συμμόρφωση
Φορολογικό χάσμα
Διαχείριση κινδύνου
Λογιστική παλινδρόμηση
Διακριτική ανάλυση
Tax non-compliance
Tax gap
Risk management
Logistic Regression
Discriminant analysis
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 296-320).
008/2012
Appears in Collections:Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LazosGrigorios_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)498.28 kBAdobe PDFView/Open
LazosGrigorios_Phd2012.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.