Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14882
Author: Γλαρούδης, Δημήτριος Π.
Title: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη συνεργατική μάθηση μέσω κινητών συσκευών.
Alternative Titles: Information and communication technologies in collaborative learning via mobile devices.
Date Issued: 2012
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Μανιτσάρης, Αθανάσιος
Abstract: Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών και παρουσιάζει μια μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας πλοήγησης των κινητών εκπαιδευομένων σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές πύλες. Στην σύγχρονη εποχή, η μετάδοση της γνώσης και των πληροφοριών δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται από εμπόδια και δυσκολίες, όπως η απόσταση ή ο χρόνος. Στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων για την εκμετάλλευση όλων των τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν σήμερα, δημιουργήθηκε μια νέα αλλά και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η τεχνολογία του m-learning. Στόχος της είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ αρχικά, και του διαδικτύου ειδικότερα, για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και την επέκταση της προσβασιμότητας σε μεγαλύτερο αριθμό πιθανών υποψήφιων εκπαιδευομένων. Επιπλέον, το ενδιαφέρον μας στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο δικαιολογείται από τη σημερινή μορφή της κοινωνίας της γνώσης που δημιουργεί νέα δεδομένα για τη μάθηση, απαιτεί ευέλικτα άτομα που ενημερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Στο θεωρητικό μέρος της διατριβής, έγινε προσπάθεια να χαρτογραφεί πλήρως το τοπίο της μάθησης μέσω κινητών συσκευών, όπως αυτή περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία μέχρι και σήμερα. Στο πρακτικό της μέρος, αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η επέκταση χρήσης των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πυλών και η εύχρηστη πρόσβαση των φορητών εκπαιδευομένων στο μαθησιακό υλικό που περιέχουν. Μέσω της σημασιολογικής απεικόνισης του εκπαιδευτικού υλικού και της εύρεσης των μονοπατιών πλοήγησης των κινητών χρηστών στις εκπαιδευτικές πύλες, το σύστημα γνώσης που υλοποιήθηκε συστήνει στο φορητό χρήστη ιστοσελίδες της πύλης σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Στόχος της διατριβής είναι να αναδείξει το ρόλο της κινητής συσκευής ως υποστηρικτικό μέσο στη σημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με τρόπο που να μετριάζει τους τεχνολογικούς περιορισμούς των κινητών συσκευών και να ενδυναμώνει τη χρήση τους από τους εκπαιδευόμενους.
The evolution of Internet and multimedia services has lead to interesting applications in education. Nevertheless, the acquisition of knowledge presupposes the existence of computers and internet access. Most times, however, owning or using a computer with a reliable Internet connection can be an important restriction for learners. Mobile communication technologies can overcome such restrictions, and prepare learners for more flexible training environments. Because of economic realities, educators are compelled to consider new delivery strategies and approaches to developing lifelong learners. Recent discussions of higher education would seem to portray a view that the aims of higher education are consistent with the demands of working life. Development of personal skills by learners includes interaction of theoretical and practical knowledge, communication and cooperation skills, added by the ability to manage information and flexibility to work in different contexts or conditions. However, Internet users often cope with difficulties such as distraction, lost-in-space syndrome and cognitive overhead, when trying to acquire and access learning material. Additionally, mobile learners are highly goal-driven when they search information on educational sites. Thus, it is essential to improve browsing usability for mobile learners with less effort and frustration, and, more important, by saving browsing time. By knowing how learners gather web information and choose their navigation paths, recommendation systems can be modeled and partially automate and predict learners' steps, thus improving learning material discovery and simplifying management. The main topic addressed in this work is to propose an architecture aiming to reduce mobile users' effort when navigating in an educational portal and drive them to desired educational material, while gaining knowledge without spatial and temporal constraints. After tracking mobile users' preferences from preceding log records while visiting the portal and exploiting the semantics of the learning content, an online system recommends the portal's web pages with similar conceptual content.
Keywords: Κινητή μάθηση
Σημασιολογία περιεχομένου
Εξατομίκευση
Συστήματα συστάσεων
Mobile learning
Content semantics
Personalization
Recommendation systems
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 189-200).
018/2012
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GlaroudisDimitrios_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)263.82 kBAdobe PDFView/Open
GlaroudisDimitrios_Phd2012.pdf6.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.