Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14801
Author: Τσιλιώνη, Αναστασία
Title: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στη σύγχρονη πραγματικότητα & η εφαρμογή της από την Εθνική Τράπεζα.
Date Issued: 2012
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Abstract: Αντικειμενικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη σημασία του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα στη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι πολλοί και ποικίλοι ορισμοί του θεσμού, οι οποίοι αλληλεπικαλύπτονται κι αποσαφηνίζονται έννοιες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Στη συνέχεια περιγράφεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού και πώς από την απλή εταιρική φιλανθρωπία έφτασε να διέπεται από διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ, όπως αυτή προέκυψε μέσα από τις κοινωνικές ζυμώσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς κι οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, που προϋποθέτουν την ομαλή κι επιτυχή εφαρμογή του θεσμού. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική παρουσίαση των τριών πυλώνων της εταιρικής υπευθυνότητας δηλαδή των τομέων στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν, αποδίδοντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση του θεσμού. Ακόμη παρακολουθείται ο αντίκτυπος των διαφόρων δράσεων της ΕΚΕ στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και μέσω των αποτελεσμάτων των ερευνών παρατίθενται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι μάνατζερ των επιχειρήσεων στην κατάστρωση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και της στρατηγικής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μνεία τεχνικών θεμάτων της μέτρησης αποτελεσμάτων και των μεθόδων ελέγχου απόδοσης των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν την ΕΚΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνώνται τα πιθανά οφέλη, τα οποία αποκομίζουν οι εταιρείες από την εφαρμογή του θεσμού, ενώ στο επόμενο προβάλλονται οι αντιρρήσεις κι οι ενστάσεις, που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Κατά το έκτο κεφάλαιο επιχειρείται ανασκόπηση της εφαρμογής της κοινωνικής υπευθυνότητας, ιδωμένη μέσα από το μεγεθυντικό φακό της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, όπου τίθεται το δίλλημα αν οι επιχειρήσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της ΕΚΕ ή αν πρέπει να αποσυρθούν προσωρινά. Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται η έκφραση κι η εφαρμογή της ΕΚΕ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδιαίτερα στοιχεία, που την χαρακτηρίζουν. Προς επίρρωση αυτού του σκοπού, παρατίθεται το παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας, παρουσιάζεται η κοινωνική και περιβαντολλογική πολιτική της, που εντάσσεται μέσα στους επιχειρησιακούς στρατηγικούς στόχους κι εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα. Στο τέλος της παρούσας εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, σύμφωνα με τα οποία η σημασία της ΕΚΕ στην παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα είναι σπουδαία τόσο για την κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αποκομίζουν οφέλη όπως βελτίωση της εταιρικής εικόνας τους, ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά, προσέλκυση νέων κεφαλαίων και κατά συνέπεια όλων αυτών αύξησης της οικονομικής τους επίδοσης μακροπρόθεσμα, κι από την άλλη η κοινωνία και το περιβάλλον απορροφούν κονδύλια από τα κέρδη των εταιρειών για σημαντικά έργα κοινωφελών και οικολογικών σκοπών, που δεν θα υλοποιούνταν με άλλον τρόπο. Βέβαια, σε όλη αυτήν την προσπάθεια υφέρπει ο αντίλογος ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνουν οι εταιρείες έχουν σαν απώτερο σκοπό την διαφήμισή τους και τελικά την αύξηση των κερδών τους, όμως αν αυτού του είδους οι δράσεις αποβλέπουν μόνο στην προβολή τους κι όχι στην συγκάλυψη τυχόν παράνομων ενεργειών τους, δεν υπάρχει λόγος να μην υλοποιούνται, ώστε να κερδίζουν όλοι από την προσφορά. Ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης, που διανύει η παγκόσμια κοινότητα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιλέγουν τις στρατηγικές εκείνες, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, αλλά κι εξυπηρετούν την κοινωνία. Ταυτόχρονα, η δυσχερής αυτή οικονομική συγκυρία γίνεται αφορμή για να δοκιμαστεί ο θεσμός της ΕΚΕ και να ανταπεξέλθει σε νέα δεδομένα. Ως εκ τούτου έντονο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν μελέτες κι έρευνες, που θα αφορούν την πορεία και την εξέλιξη της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων κατά την περίοδο αυτή.
Keywords: Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsilioniAnastasiaMsc2012.pdf765.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.