Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14738
Author: Παπαδοπούλου, Ελένη-Μαρία
Title: Ο ρόλος του 4PL στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας: προ-επιλογή δυνητικών παροχών υπηρεσιών Logistics (διαμεταφορείς και 3PL) βάσει του βαθμού ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
Alternative Titles: The role of the 4PL provider in the supply chain system: the pre-selection process of potential logistics service providers (freight forwarders and 3PL) based on the level of intra-firm incorporatin of Total Quality Management.
Date Issued: 2011
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική
Abstract: Ο πλουραλισμός των οντοτήτων που ενυπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα συντελούν στη διαρκή αύξηση της πολυπλοκότητας του κλάδου. Απώτερος στόχος των επιμέρους παροχών υπηρεσιών logistics (ΠΥΙ_) αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω οντότητες εστιάζουν στη διαρκή διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας δυσδιάκριτη τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαφορετικών παροχών υπηρεσιών logistics. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος του παρόχου 4PL υπηρεσιών για την ενοποίηση, διαχείριση και συντονισμό των επιμέρους παροχών. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών καλείται να διαμορφώσει το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών του. Αυτό προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση μίας δομημένης και συστηματικής διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Οι διαχρονικές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής συνεργατών, χωρίς να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούνται στη φάση της προ-επιλογής και τελικής επιλογής συνεργατών. Η πλειοψηφία των ερευνητών προτείνει υποκειμενικά κριτήρια για την επιλογή των συνεργατών, ενώ δεν έχει προταθεί κάποια μέθοδος αναφορικά με την ομαδοποίηση των κριτηρίων προ-επιλογής. Κατά συνέπεια, η πρωτοτυπία και ταυτόχρονα ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι (α) να προτείνει μία διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών, η οποία να διακρίνεται για την αντικειμενικότητα των κριτηρίων που θα χρησιμοποιεί και (β) να ελέγξει την καταλληλότητα της, τη δυνατότητα της να αποτελέσει για τους 4PL ένα εργαλείο για την προ-επιλογή και διαχείριση των δυνητικών συνεργατών τους. Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή προτείνει την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής -Ποιότητας (ΔΟΠ) από τους 4PL παρόχους ως μεθόδου προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, με την αξιοποίηση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM). Στη συνέχεια, η καταλληλότητα της προτεινόμενης διαδικασίας ελέγχεται με την αξιοποίηση του βαθμού ενσωμάτωσης (από τους ΠΥΙ_) των κριτηρίων του EFQM, ώστε να καταλήξει η διαδικασία προ-επιλογής στη διαλογή/ τμηματοποίηση των ΠΥΙ_, με τρόπο ώστε να παρέχει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την κουλτούρα και τη στάση τους απέναντι στην ποιότητα. Η συμβολή της παρούσας διατριβής μπορεί αναφέρεται (α) στη διερεύνηση του επίκαιρου, για τη χώρα μας, φαινομένου της δραστηριοποίησης 4PL εταιριών, οι οποίες εισάγονται σταδιακά στον κλάδο των logistics, επιδιώκοντας να διαδραματίσουν το ρόλο του ενοποιητή της εφοδιαστικής αλυσίδας, (β) στην αποτύπωση των δομικών στοιχείων της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία επιλογής συνεργατών, αλλά και (Υ) στη χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς των ΠΥΙ_ αναφορικά με τις διαφορετικές οντότητες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το βαθμό ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της ΔΟΠ.
The pluralism of entities that exist and operate in the supply chain constantly increases the complexity within the field. Aim of the Logistics Service Providers (LSPs) is the provision of one-stop-shop services. Consequently, the relevant entities focus on the constant enrichment of the provided services, making the distinction among them indiscernible. This situation highlights the contribution of the 4PL provider as the integrator, manager and coordinator of each provider, as its task is to form the appropriate network of partner, in order to respond to the expectations of the logistics users. This can be facilitated on the grounds that a structured and systematic partner selection process exists. Research efforts focus on the determination of the criteria for partner selection, without distinguishing between the criteria that are used in the phase of pre¬selection and those that are used in the phase of final partner selection. The majority of researches suggest subjective criteria for the partner selection process, while no method has been suggested regarding the grouping of the pre-selection criteria. Therefore, the dissertation aims at (a) suggesting a framework for the pre-selection process, based on subjective criteria, and (b) assessing the appropriateness of the proposed method, its capability to provide useful insights to the 4PL providers, in respect to the pre-selection and management of potential partners. More specifically, the dissertation suggests the adoption of the Total Quality Management philosophy by the 4PL providers, as a method for the partner pre-selection phase, utilizing the internationally recognized European Quality Excellence Model (EFQM). Furthermore, the appropriateness of the proposed process is assessed based on the level of intra-firm incorporation of the EFQM criteria, so that the sorting/segmentation of the LPSs is realized, so that it provides useful insights regarding the culture and attitude of the potential partners towards quality. The contribution of the dissertation refers to (a) the exploration of the up to date, for our country, phenomenon of the 4PL providers that gradually enter the field of logistics, aiming to undertake the role of the supply chain integrator, (b) the registration of the structural elements of collaboration in the supply chain, emphasizing on the partner selection process, and also to (c) the segmentation of the LSPs that operate in the Greek market according to the different logistics entities, the provided services, as well as the level of intra-firm incorporation of Total Quality Management.
Keywords: 4PL
3PL
Διαφορομεταφορείς
Πάροχοι υπηρεσιών Logistics
Προεπιλογή συνεργατών
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
EFQM
Freight forwarder
Logistics service providers
Partner pre-selection
Total Quality Management
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
019/2011
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadopoulouEleniMaria_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)255.17 kBAdobe PDFView/Open
PapadopoulouEleniMaria_Phd2011.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.