Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14634
Author: Θάνου, Μαρία
Title: Στρατηγικός σχεδιασμός και βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών νοσοκομείων: η περίπτωση του Γ.Ν. Γιαννιτσών.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Abstract: Στην εργασία παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της λειτουργίας, της αποστολής και του ρόλου του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών αποτυπώνοντας συνοπτικά την υπάρχουσα στρατηγική για την έως σήμερα ανάπτυξη του, το εσωτερικό του περιβάλλον με λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του, της οργάνωσης, των λειτουργιών, των συστημάτων, των ανθρώπινων πόρων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον όπου προσδιορίζονται δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και οριοθετείται ο γεωγραφικός χώρος ευθύνης του. Παράλληλα, εξετάζονται οι πιθανές επιρροές που προσδιορίζουν τις συνθήκες ανταγωνισμού του ή της «αγοράς υγείας». Ακόμη, επισημαίνονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, οι κρίσιμες παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου για την επίτευξη της αποστολής του. Η αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του νοσοκομείου καθώς και των ευκαιριών και απειλών είναι χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της στρατηγικής του, η οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στους μελλοντικούς σκοπούς και στόχους του. Από την μία πλευρά, τα δυνατά σημεία – πλεονεκτήματα του νοσοκομείου είναι κυρίως η γεωγραφική του θέση, οι υποδομές και ο εξοπλισμός του, ενώ υπάρχει αρκετά έμπειρο προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, τα αδύνατα σημεία – μειονεκτήματα του είναι κυρίως οι ελλείψεις σε προσωπικό και το υψηλό κόστος λειτουργίας τμημάτων. Ως ευκαιρίες από το εξωτερικό του περιβάλλον θεωρούνται το θεσμικό πλαίσιο (Ν.3329/05) και το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) το οποίο χρηματοδοτείτε από το ΕΣΠΑ και ως βασικοί κίνδυνοι (απειλές) από το εξωτερικό του περιβάλλον θεωρούνται οι αυξανόμενες απαιτήσεις ασθενών – συνοδών και η έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Επιπλέον, η ανάπτυξη στρατηγικής εντοπίζεται στη διαδικασία καθορισμού των στρατηγικών στόχων του νοσοκομείου και στην επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του. Με τον όρο στρατηγική εννοούμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδέει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νοσοκομείου με τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος. Η στρατηγική του νοσοκομείου είναι πρωτίστως αναπτυξιακή (Growth Strategy) και δευτερευόντως διορθωτική με στόχο τόσο να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην περιοχή ευθύνης του με τη δημιουργία νέων υποδομών και υπηρεσιών, όσο και να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, να μειώσει τα κόστη και να αυξήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας. Οι πέντε (5) στρατηγικοί στόχοι του νοσοκομείου εξυπηρετούνται από δέκα οχτώ (18) επιχειρησιακούς στόχους. Οι τελευταίοι εξειδικεύονται σε εξήντα (60) σχέδια δράσης με κυρίαρχα την απαλλοτρίωση παρακείμενων οικοπέδων, τη μελέτη επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά εξοπλισμού και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης, ελέγχου και πιστοποίησης. Τέλος, τονίζεται το επενδυτικό του πρόγραμμα καθώς και ο έλεγχος που περιλαμβάνει τη μέτρηση της επίτευξης αποτελεσμάτων με στόχο τη διόρθωση των παρεκκλίσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη αντικειμενικών στόχων ή ο ανασχεδιασμός των σχεδίων δράσης του που πρόκειται να εφαρμοστούν.
Keywords: Στρατηγικός σχεδιασμός
Στρατηγικοί στόχοι
Νοσοκομείο Γιαννιτσών
Ανάλυση swot
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThanouMariaMsc2011.pdf902.91 kBAdobe PDFView/Open
ThanouMariaMsc2011extra.zipΣυνοδευτικό υλικό46.14 kBzipView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.