Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14611
Author: Σάρρου, Ιωάννα
Title: Αρχές και δομή ευρωπαϊκών φορολογικών συστημάτων.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Abstract: Δομικά στοιχεία της λειτουργία ενός φορολογικού συστήματος είναι το ύψος των φορολογικών συντελεστών , ο καθορισμός της φορολογητέας βάσης , το μείγμα άμεσων και έμμεσων φόρων , η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και προνομίων και άλλα μέτρα των οποίων ο συνδυασμός δίνει φυσιογνωμία στο σύστημα αυτό . Κάθε φορολογικό σύστημα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό στενά συνδεδεμένο με την λειτουργία της οικονομίας .Οι οικονομικές επιδράσεις της φορολογίας εκδηλώνονται και ρυθμίζουν την οικονομική ισορροπία μεταξύ των πολιτών και την σχέση τους με την κατανάλωση , την παραγωγή ,την κατανομή των αγαθών και όλου του πλούτου. Είναι δεδομένο ότι τα φορολογικά μέτρα και ο φορολογικός σχεδιασμός στο πλαίσιο λειτουργίας ενός φορολογικού συστήματος , δημιουργούν αντανακλαστικά σοβαρές συνέπειες στην λειτουργία της οικονομίας. Υπέρμετρη ή χαμηλή φορολογία , ασταθής ή σταθερή φορολόγηση, πολλές ή αιφνίδιες αλλαγές στο σύστημα επηρεάζουν σίγουρα την ανάπτυξη ενώ δημιουργούν «αρνητική» ή «ελκυστική» ατμόσφαιρα στις επενδύσεις . Το ποσοστό της φορολόγησης από μόνο του πάντως δεν είναι το μόνο καθοριστικό για την προσέλκυση επενδύσεων και την επίτευξη ανάπτυξης στα πλαίσια της λειτουργίας της οικονομίας αφού απαιτείται και σταθερότητα σε βάθος χρόνου . Η στρατηγική κατεύθυνση στην επιλογή του μίγματος φορολόγησης είναι ίσως η καλύτερη πυξίδα η οποία μπορεί να μετατρέψει ένα φορολογικό σύστημα σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν υπάρχει «ιδανικό» σύστημα φορολογίας που να μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, περισσότερες ώρες εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και μικρότερη εισοδηματική ανισότητα. Ποιο φορολογικό σύστημα είναι καταλληλότερο; Εξαρτάται από τους στόχους που έχει η πολιτεία σε κάθε περίπτωση και οικονομική συγκυρία. Δεν υπάρχει τέλειο φορολογικό σύστημα , υπάρχουν όμως κατάλληλα φορολογικά μέτρα προς αντιμετώπιση, καταστολή, πρόληψη των προβλημάτων λειτουργίας της οικονομίας και εν γένει της λειτουργίας ενός ολοκλήρου κράτους. Η Ενιαία Αγορά είναι μία πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν αναπτυσσόταν οι επιμέρους Ευρωπαϊκές πολιτικές προς μία κοινή κατεύθυνση . Δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στον τομέα της φορολογίας . Υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές στη συνολική φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών . Οι φορολογικές ρυθμίσεις αποτελούν εσωτερική υπόθεση των επιμέρους κρατών . Η παρούσα εργασία ξεδιπλώνεται σε τρεις ενότητες . Στο πρώτο μέρος της εργασίας : βασικές έννοιες και κατηγορίες των φόρων καθώς επίσης και φαινόμενα , δράσεις και ρόλοι που υπάρχουν στο πεδίο της φορολογίας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ενδεικτικά φορολογικά συστήματα από χώρες της Ε.Ε. . Η επιλογή των χωρών αφορά τα εξής κριτήρια : α) Κύπρος μία χώρα ομόγλωσση και πολύ κοντινή , μία συγγενής , αδελφή εθνικά χώρα που όμως είναι άκρως ανταγωνιστική φορολογικά .Ταυτόχρονα στην παρούσα χρονική στιγμή τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης κάνουν την εμφάνιση τους στην οικονομία της . β) Φινλανδία χώρα της Σκανδιναβίας στο βόρειο σημείο της Ευρώπης , με φορολογικό σύστημα συγγενικό με τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες . Μία χώρα που έχει καταφέρει να βρίσκεται παγκόσμια σε πολύ υψηλή θέση ανταγωνιστικότητας για πολλά συνεχή έτη . γ) Ισπανία, μια χώρα με κοινά γεωγραφικά στοιχεία σε σχέση με την Ελλάδα , χώρα της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου. Στην Ισπανία η οικονομική κρίση ξέσπασε χρονικά πριν από αυτή που πλήττει την Ελλάδα και ανάλογα μέτρα εξελίσσονται και εκεί. Η παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή των επιβαλλόμενων φόρων ανά χώρα, τον τρόπο οργάνωσης της φορολογικής αρχής , τον τρόπο επικοινωνίας με τους φορολογούμενους , τον φορολογικό έλεγχο . Επιχειρείται να μην είναι μια απλή περιγραφική προσέγγιση αυτών αλλά εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων , των δυνάμεων και αδυναμιών του φορολογικού συστήματος καθώς και σύγκριση με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποίησα στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση της σημασίας των συστατικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήματος που χρησιμοποιείται, καθώς και τι θέση και σημασία λαμβάνουν αυτά στην Ελληνική πραγματικότητα. Τέλος στην έρευνα αυτή επιχειρήθηκε η σφυγμομέτρηση των τελευταίων φορολογικών και οικονομικών εξελίξεων όπως το αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες στο δείγμα, εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης και των πρωτόγνωρων για την Ελληνική πραγματικότητα διαρθρωτικών αλλαγών.
Keywords: Φορολογικά συστήματα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SarrouIoannaMsc2011.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.