Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14604
Author: Θεοδωράκης, Ιωάννης
Title: Οικονομικό έγκλημα: εννοιολογικές προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σ' ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Supervisor: Βούζας, Φώτιος
Abstract: Με βάση τις επιστημονικές έρευνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, έχει γίνει κατανοητό ότι, το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει και του τομέα δραστηριότητας που εμφανίζεται, αποτελεί μάστιγα για τους Οργανισμούς και τη σύγχρονη κοινωνία. Μια εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση στα φαινόμενα της οικονομικής εγκληματικότητας και την έκταση τους, βοηθά να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα και οι συνέπειες τους. Με την παρουσίαση του υφιστάμενου παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και ελληνικού θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών αντιμετώπισης τους, γίνεται κατανοητό, το μέγεθος και η ποιότητα της αντίδρασης των επίσημων δομών εξουσίας, έναντι αυτών των φαινομένων. Η ανάδειξη πρότασης ολικής λύσης, για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη χρήση κατά βάση της έννοιας «διακυβέρνηση», χωρίς να υποτιμάται ο σπουδαίος ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, βοηθά στην συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας υιοθέτησης Νέου Προτύπου έναντι αυτών των φαινόμενων. Η έννοια της διακυβέρνησης όταν επικουρείται από τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα συμβατά με αυτή επιστημονικά εργαλεία και δομές ελέγχου και τη χρήστη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει οι σύγχρονες δομές να υιοθετήσουν. Οι ανωτέρω καλές πρακτικές, τα Ποιοτικά Πρότυπα διακυβέρνησης και τα επιστημονικά εργαλεία Ποιότητας που προτείνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα για το δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, σε συνδυασμό με τη χρήστη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και την κατάλληλη αφύπνιση και δέσμευση, αποτελούν εγγύηση για την καλή λειτουργία της Δημοκρατίας και προκαλούν ευεργετικά αποτελέσματα ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών. Ζητούμενο επομένως αποτελεί, μια ¨ολική¨ στροφή των σύγχρονων δομών και οργανισμών σε αυτή την κατεύθυνση.
Based on scientific studies that have come to the public has been understood that organized economic crime and corruption, whatever form it takes and sector of activity occurs, is a scourge on modern organizations and society. A conceptual and theoretical approach to the extent phenomena of economic crime help to understand the motives and their consequences. With the introduction of the Global, European and Greek institutional framework and mechanisms to address them, the size and quality of the reaction of formal structures of power, against such phenomena is understood,. The emergence of a total solution proposal for the private and public sectors using basically the concept of "governance", without underestimating the important role of civil society which helps in the realization of the necessity of adopting the new standard against these phenomena. The concept of governance when assisted by the philosophy of TQM and the compatible with it scientific tools and control structures, indicates the direction of modern structures to adopt. These best practices, the adoption of quality standards of governance and scientific quality tools proposed by the international scientific community for the public and private space, in conjunction with the usage of new information and communication technology and proper awareness and commitment, guarantee the good functioning of Democracy and causes beneficial effects on social justice, prosperity and sustainable development of economy and society. Challenge therefore is a ¨total¨ shift of modern structures and organizations in this direction.
Keywords: Οικονομικό / οργανωμένο ηλεκτρονικό έγκλημα
Εταιρική απάτη
Διαφθορά
Παγκοσμιοποίηση
Διεθνή πρότυπα
Υπουργείο Οικονομικών
Φορολογική / Τελωνειακή Αρχή
Νομιμοποίηση εσόδων
Χρηστή / εταιρική / ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Economic crime
Organized crime
Cyber crime
Corporate fraud
Φοροδιαφυγή
Tax evasion
Λαθρεμπορία
Smuggling
Money laundering
Globalization
OLAF
Risk management
Europol
Eurojust
Good governance
Corporate governance
E - governance
Κοινωνία πολιτών
Ελεγκτικό Συνέδριο
Court of Auditors
Total quality management
Human resources management
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
ΣΔΟΕ
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TheodorakisIoannisMsc2011.pdf3.91 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons