Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14483
Author: Καϊάφας, Νικόλαος
Title: Αποτελεσματικότητα, μικροδομή και πηγές μη γραμμικότητας στις κεφαλαιαγορές.
Date Issued: 2011
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Supervisor: Κύρτσου, Αικατερίνη
Abstract: Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση (2007-09) κατέδειξε ότι η λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου είναι ικανή να αποσταθεροποιήσει την πραγματική οικονομία. Οι νεοκλασικές προσεγγίσεις της ρευστότητας, αφού πρώτα υποκατέστησαν την πραγματική δομή των αγορών με την πεποίθηση για τη «σωστή» λειτουργία τους, οδήγησαν στη διόγκωση της «χρηματοπιστωτικής σφαίρας» σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές της οικονομίας. Ένα μέτρο-διάσταση της σωστής λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αποτελεί η πληροφοριακή τους αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Fama (1970), αποτελεσματική θεωρείται η αγορά στην οποία πάντα οι τιμές αντανακλούν πλήρως όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές στέλνουν σωστά μηνύματα για την ανακατανομή των πόρων αφού αποτελούν αμερόληπτο εκτιμητή της θεμελιώδους αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Αιτία για την πληροφοριακή αποτελεσματικότητα είναι η γραμμική δομή του συστήματος που περιγράφεται από την αλληλεπίδραση ομοιογενών και ορθολογικών επενδυτών σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά που βρίσκεται σε ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο οι τιμές και ποσότητες ισορροπίας αποτελούν εξωγενή παράμετρο στις αποφάσεις των επενδυτών με αποτέλεσμα κανένας να μη μπορεί να αποκομίσει υπερβάλλουσες αποδόσεις στη βάση της δημόσια διαθέσιμης πληροφόρησης. Η γνώση του τρόπου καθορισμού των τιμών παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο για τους υπεύθυνους σχεδιασμού της πολιτικής για την εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας των αγορών, όσο και για την επενδυτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η αγορά κριθεί αποτελεσματική περιορίζεται στο ελάχιστο ο ρόλος της παρέμβασης σε αυτή από την πλευρά του κοινωνικού ρυθμιστή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση μπορούν να ταυτοποιηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην αποσταθεροποίησή της. Από τη σκοπιά των επενδυτών, η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών μπορεί να οδηγήσει στη δυνατότητα ακριβέστερης πρόβλεψης της μελλοντικής δυναμικής τους και στην ενσωμάτωση αυτής της γνώσης σε επενδυτικές στρατηγικές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ρεαλιστικότερη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων κεφαλαιαγορών. Για την επίτευξη του θα παρουσιαστεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριοτέρων θεωριών, όπως η εξελικτική, η συμπεριφορική και η θεωρία μικροδομής της αγοράς, των οποίων οι υποθέσεις και προβλέψεις προσεγγίζονται ως αποκλίσεις από την «κανονική» δομή της αποτελεσματικής αγοράς. Ο πληθωρισμός των εναλλακτικών ερμηνειών-θεωριών προκύπτει από το γεγονός ότι καμία δεν υπερέχει έναντι όλων αφού αδυνατούν μεμονωμένα να αναπαραστήσουν στο σύνολό τους τις εμπειρικές ανωμαλίες των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται σε βάθος η θεωρία αποτελεσματικών αγορών και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, με σκοπό να κατανοηθεί η δομή και η συμπεριφορά μιας αποτελεσματικής αγοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πραγματικών χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών καθώς και οι ανωμαλίες που παρατηρούνται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη μαθηματική και θεωρητική θεμελίωση της παρατηρούμενης μη γραμμικής συμπεριφοράς των αγορών μέσω της παρουσίασης διαρθρωτικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία μικροδομής της αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στη συμπεριφορά του ειδικού διαπραγματευτή και στη μελέτη του χρόνου πραγματοποίησης των συναλλαγών.
Keywords: Αποτελεσματικότητα
Μικροδομή
Μη γραμμικότητες
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KaiafasNikolaosMsc2011.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.