Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14377
Συγγραφέας: Μπριάστικας, Κωνσταντίνος
Τίτλος: Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο διαχείριση των δασών και η προσαρμογή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον
Ημερομηνία Έκδοσης: 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Περίληψη: Τα δάση συγκαταλέγονται στα χερσαία οικοσυστήματα που επιτελούν πολλές και αλληλένδετες κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες. Για τη διαφύλαξη του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών απαιτείται η προστασία τους και η διαχείρισή τους σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Πολλοί είναι και οι παράγοντες που πλήττουν τα δάση, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι καταιγίδες, η βόσκηση, οι δασικές πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή. Μολονότι αυτές οι προκλήσεις επηρεάζουν τα δάση σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναγνωρίζεται η σημασία των δασών ως σημαντικός τομέας του περιβάλλοντος και της οικονομίας της, στις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ δεν προβλέπεται ρητά μια κοινή δασική πολιτική. Σε αυτό το φόντο η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την προστασία και διαχείριση των δασών όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και ποιο διαφαίνεται να είναι το μέλλον αυτής της πολιτικής. Η Δασική Στρατηγική της ΕΕ και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Δάση, παρέχουν ένα πλαίσιο σχετικών με τα δάση δράσεων σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών με σκοπό το συντονισμό μεταξύ της Κοινότητας και των δασικών πολιτικών των κρατών μελών. Επιπρόσθετα, έχει αναληφθεί ένας αριθμός πρωτοβουλιών που βρίσκονται διάσπαρτες σε άλλες διαφορετικές κοινές πολιτικές της ΕΕ και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα δάση. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας εξετάζει εάν έχει προσαρμοστεί και με ποιο τρόπο η ελληνική δημόσια διοίκηση, σε θέματα δεσμεύσεων της χώρας για να ανταπεξέλθει στις συνδυασμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ, στις απαιτήσεις συντονισμού στο πλαίσιο της Δασικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τα Δάση, καθώς επίσης και στις δεσμεύσεις της χώρας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στα συμπεράσματα αυτής της εργασίας προκύπτει ότι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την ΕΕ για τα δάση της Ευρώπης, είναι διάσπαρτες σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η συνοχή της δασικής πολιτικής και των σχετικών με τα δάση πολιτικών, ενώ η Δασική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Δάση, αποτελούν μη δεσμευτικού χαρακτήρα εργαλεία συντονισμού μεταξύ των Κοινοτικών ενεργειών και των δασικών πολιτικών των κρατών μελών, με αποτέλεσμα ό,τι μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και τη βούληση των κρατών μελών. Η ανταπόκριση της ελληνικής διοίκησης στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τα δάση, παραμένει ευκαιριακή και πάντως μη συστηματική.
Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολιτικές
Δάση
Αειφόρος διαχείριση
Ελλάδα
Δημόσια διοίκηση
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
BriastikasKonstantinosMsc2011.pdf779,87 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.