Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14171
Author: Πιστόλα, Παναγιώτα
Title: Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή ΔΠΧΠ και νέου κανονιστικού πλαισίου-Η Περίπτωση των Τραπεζών
Date Issued: 2010
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Γκίνογλου, Δημήτριος
Abstract: Το έντονα ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν, και οι διαφόρων ειδών κίνδυνοι που το περιβάλλον αυτό άλλα και η ίδια η λειτουργία μιας επιχείρησης συνεπάγονται, οδηγούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων στην αναζήτηση μεθόδων που θα συντελέσουν στη θωράκιση και εξασφάλιση της επιχείρησης έναντι στις κάθε είδους απειλές. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο τοπικό-περιφερειακό καθώς και στο παγκόσμιο επίπεδο, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, οι νέες τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο καθιστούν μια νέα πολύπλοκη πραγματικότητα, γεγονός που προβληματίζει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και τις φέρνει αντιμέτωπες άμεσα με το νέο περιβάλλον που αναπτύσσεται, αναζητώντας λύσεις μέσω νέων τρόπων άσκησης της διοίκησης. Στο πλέγμα αυτό των συνεχόμενων αλλαγών χιλιάδες κίνδυνοι απειλούν την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, που υποχρεώνουν μια από τις σημαντικές τους διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων εξαιρετικών καταστάσεων, δηλαδή αυτή του εσωτερικού ελέγχου, να μεταλλάσσεται προκειμένου να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος, παρέχει συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των τμημάτων και των στελεχών της εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ουσιαστικά λοιπόν, πρόκειται για ένα μηχανισμό επιτήρησης της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην προστασία της εταιρείας και στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τις διοικήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση όλων των δυνητικών κινδύνων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις. Οι εταιρίες μέσω της αποτελεσματικής διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να προσθέσουν μεγαλύτερη αξία αξιοποιώντας τις χρήσιμες διαπιστώσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες προβάλλει ως επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων πλαισίων εσωτερικού ελέγχου που συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την εταιρική διακυβέρνηση, την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και των στοιχείων που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης, και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόμενου εταιρικής απάτης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούν δύναμη και ισχύ και έχουν τη δυνατότητα να καταστούν περισσότερο ικανές στην άντληση πρόσθετων πόρων για νέες επενδυτικές δραστηριότητες, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η ανυπαρξία ενός υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αποβεί επώδυνη και καταστρεπτική για οποιονδήποτε οικονομικό οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος του, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον διοικούν. Γι’ αυτό λοιπόν επιβάλλεται η απόρριψη όλων των παλαιών αντιλήψεων και νοοτροπιών οι οποίες παραμένουν προσκολλημένες στα παλαιά και άκαιρα πρότυπα ελέγχων της απλής διαχείρισης, και αυτό που κρίνεται αναγκαίο είναι η πλήρης επιστημονική εφαρμογή των νέων συστημάτων που καθιερώνουν την ελεγκτική διαδικασία και την παρουσιάζουν ως διέξοδο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κινδύνων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Επιπροσθέτως, ο ρόλος του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσμα των διεθνών οικονομικών σκανδάλων και των χρεοκοπιών μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτά τα προβλήματα είχαν αντίκτυπο, όχι μόνο στις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους συμμέτοχους σ' αυτές (ιδιοκτήτες, υπαλλήλους, προμηθευτές, κ.τ.λ.), αλλά επηρέασαν γενικότερα και την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού ως προς την ορθολογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων στις οποίες επένδυαν. Ο σύγχρονος ρόλος της λειτουργίας αυτής, καθιστά τον εσωτερικό έλεγχο ως σύμβουλο της επιχείρησης, αποτελώντας απαραίτητο εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης και συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στην αποτροπή των προκλήσεων και στην βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος λόγω της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας που τον διακρίνει, καθώς και με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει ως σύμβουλος είναι η αναγκαία συνθήκη για το πέρασμα μιας επιχείρησης από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο και τρόπο διοίκησης. Είναι το μέσο με το οποίο μια επιχείρηση θα θωρακιστεί ενάντια σε όλους αυτούς τους κινδύνους τους οποίους και καλείται να αντιμετωπίσει στην σημερινή εποχή. Με την ανάλογη δε υποστήριξη από τη διοίκηση μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στον εντοπισμό των αφανών και ουσιωδών προβλημάτων, και ακολούθως στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο εσωτερικός έλεγχος καλείται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα να επιτελέσει ένα νέο εκσυγχρονισμένο ρόλο, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης της αξίας και σπουδαιότητας του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις, του μηχανισμού λειτουργίας του, καθώς επίσης και σκιαγράφηση των παραγόντων των εξελίξεων που συντέλεσαν στον εκσυγχρονισμό του, ενώ γίνεται και αναφορά στη συμβολή αυτού στον νευραλγικό κλάδο των τραπεζών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση του νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που επέφερε νομοθετικές αλλαγές στον εσωτερικό έλεγχο και κατ’ επέκταση επηρέασε άμεσα τη λειτουργία του και οριοθέτησε το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμη σε διεθνές επίπεδο διάφορες ενώσεις, με πρωταγωνιστή το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (International Institute of Internal Auditors), καθιέρωσαν πρότυπα και αρχές, που αφορούν την ορθή και αποδοτικότερη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, ενώ και η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ επέφερε πλειάδα αλλαγών μεταβάλλοντας εκ βάθρων τη νοοτροπία και τον προσανατολισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων, με άμεση απόρροια στο έργο του εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, αναφέρονται οι προοπτικές και οι μελλοντικές τάσεις του εσωτερικού ελέγχου στο άμεσο μέλλον. Αρχικά λοιπόν παρουσιάζονται κάποια θεωρητικά στοιχεία για τις έννοιες της ελεγκτικής, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις (Μέρος Α’), στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των σημαντικότερων παραγόντων που διαδραμάτισαν μείζονα ρόλο στην εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου και αποτέλεσαν σημεία σταθμούς στον εκσυγχρονισμό του (Μέρος Β’), όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τον εσωτερικό έλεγχο και στα επακόλουθα από την εφαρμογή του. Μετέπειτα παρουσιάζονται οι συνέπειες από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και η επίδραση στο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, ενώ τέλος διερευνάται η συνεισφορά του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και παρατίθενται κάποιες μελέτες περιπτώσεων (Μέρος Γ’). Εν κατακλείδι γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των περαιτέρω προοπτικών που εμφανίζονται για τον εσωτερικό έλεγχο στο σύγχρονο περιβάλλον, ενώ εξάγονται αντίστοιχα συμπεράσματα και διατυπώνονται κάποιες προτάσεις (Μέρος Δ’).
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος
Επιπτώσεις εφαρμογής ΔΠΧΠ
Νέο κανονιστικό εποπτικό πλαίσιο
Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - pdf.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons