Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14135
Author: Αζαρία, Αλμπέρτος Χ.
Title: Εξαγωγικό εμπόριο και εξαγωγικό μάρκετινγκ με τη χρήση του διαδικτύου από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Alternative Titles: Export trade and export marketing with the use of internet by greek small and medium sized enterprises
Date Issued: 2010
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (ΟΔΕ)
Supervisor: Χατζηδημητρίου, Ιωάννης
Abstract: Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτυου στις εξαγωγικές δραστηριότητες (και πιο συγκεκριμένα που συνεισφέρουν στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης) των ελληνικών ΜΜΕ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ακολουθήθηκε η διαδοχική υλοποίηση μιας σειράς πέντε επιμέρους στόχων. Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίχθηκε και ακολούθησε, με κάποιες προσαρμογές, τις αρχές της Υποθετικο-συμπερασματικής (Hypothetico-deductive) μεθοδολογίας έρευνας. Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μεθοδολογία ήταν απαραίτητες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη και συμβατή με τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της συγκεκριμένης μελέτης. Μετά τις απαραίτητες προσαρμογές, διαμορφώθηκε μια γενική ερευνητική μεθοδολογία εννιά σταδίων. Στη συνέχεια, η εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση οδήγησε στην αναγνώριση 20 πιθανών παραγόντων επηρεασμού της επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτυου, βάση των οποίων δομήθηκε το ερωτηματολόγιο της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας. Αφού ελέγχθηκε πιλοτικά και έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, η τελική μορφή του ερωτηματολογίου στάλθηκε σε 404 ελληνικές εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τελικό δείγμα βάση του οποίου συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, αποτέλεσαν 80 ελληνικές εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, διαμόρφωσε τα τελικά αποτελέσματα και αποκάλυψε, ότι από τους είκοσι πιθανούς παράγοντες επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτυου οι οκτώ (Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο,, Τεχνολογική Υποδομή της Επιχείρησης, Ασφάλεια και Προστασία των Συναλλαγών στο Διαδίκτυο, Ενθουσιασμός της Διοίκησης για τη χρήση του Διαδικτυου, Χαρακτηριστικά και Είδος του Προϊόντος, Ο Τύπος του Εξαγωγέα, Το Φαινόμενο του Δικτύου, και Ο Αριθμός των Γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η Εταιρική Ιστοσελίδα) επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εξαγωγική επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος. Τέλος, διερευνήθηκε περαιτέρω η ύπαρξη πιθανών σχέσεων μεταξύ των οκτώ στατιστικά σημαντικών παραγόντων και αποκαλύφθηκαν έξι επιπλέον συσχετίσεις μεταξύ τους. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στη δημιουργία του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτυου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται, αφενός με μία κριτική εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με την αντίστοιχη υπάρχουσα βιβλιογραφία, και αφετέρου με την παρουσίαση μιας σειράς από χρήσιμες, ουσιαστικές, και εφαρμόσιμες διοικητικές προτάσεις απευθυνόμενες κυρίως προς τους επιχειρηματίες και τα εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων.
The main purpose of the present study is the identification of the specific factors that influence successful Internet use in exporting activities (more specifically, that contribute in the enhancement of export performance) of Greek Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). In order to accomplish this main purpose, five specific goals were implemented. This study was conducted according to the principles of Hypothetico-deductive research method. It was important to implement some minor procedural adjustments in order for the specific methodology to be applicable and compatible with the particular conditions of the present study. The completion of the adjustments led to the creation of a 9-step general research methodology. Next, based on an extensive literature review on the subject of successful Internet use in exporting activities of SMEs, 20 possible factors were identified and used for the creation of a structured questionnaire. Initially, the questionnaire was pretested, then it was properly adjusted, and finally it was sent to a sample of 404 Greek exporting SMEs. The final sample of the empirical research of this study was comprised of 80 exporting SMEs located in several prefectures of Greece. The extended analysis of the data that emerged from the final sample revealed that eight factors (Level of Investment on Internet, Technological Infrastructure of the Company, Security and Protection of Online Transactions, Management Enthusiasm regarding Internet use, Type and Attributes of the Product, Exporter Type, Network Effect, and the Number of Languages that a Website is Translated into) play a very important role in the enhancement of export performance of the Greek exporting SMEs that participated in the present research. Moreover, the existence of possible relationships between these eight factors was studied with the use of the appropriate advanced statistical tools. The results yielded six additional relationships between them and led to the formation of a suggested theoretical model of factors that play an important role in successful Internet use in exporting activities of Greek SMEs. The present study ends with a critical review and evaluation of the results in comparison with the results of similar studies, followed by several useful and practical administrative suggestions for CEOs and export managers of Greek SMEs.
Keywords: Εξαγωγές
Εξαγωγικό μάρκετινγκ
Διεθνές μάρκετινγκ
Διαδίκτυο
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Exports
Export marketing
International marketing
Internet
Small and medium sized enterprises
Greece
E-commerce
Internet marketing
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 518-556).
007/2010
Appears in Collections:Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azaria_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)258.26 kBAdobe PDFView/Open
Azaria_PhD2010.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.