Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14077
Author: Νταμάρη, Παρασκευή
Title: Η στρατηγική των ανοιχτών πωλήσεων και η χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009
Date Issued: 2010
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Supervisor: Κύρτσου, Αικατερίνη
Abstract: Η παρούσα εργασία μελετά τη στρατηγική των ανοικτών πωλήσεων και το ρόλο της στις πρόσφατες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια του 2007, τα πρώτα συμπτώματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης έγιναν ορατά στο τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μειωμένη ρευστότητα στα ταμεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση κολοσσών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και σε αρνητικό επενδυτικό κλίμα, που εξωτερικεύτηκε με συνεχή πτώση των τιμών των μετοχών. Λόγω της πολυπλοκότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εν λόγω κατάσταση μη σταθερότητας αναπτύχθηκε και μεταδόθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας σε μεγάλη πτώση διαφόρων χρηματιστηριακών δεικτών, σε μεγάλη μείωση της αγοραίας αξίας πολλών περιουσιακών στοιχείων και στην κατάρρευση τραπεζών και χρηματοδοτικών οργανισμών, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη ατελειών στη διάρθρωση της πραγματικής οικονομίας, η χρηματοπιστωτική αστάθεια έδρασε πολλαπλασιαστικά και χτύπησε την πραγματική οικονομία, δημιουργώντας ένα σοκ που διαχύθηκε στις αγορές παγκοσμίως και ανέδειξε αυτό που ορίζεται στην οικονομική επιστήμη ως οικονομική κρίση. Μπροστά στις απρόβλεπτες και δυσμενείς εξελίξεις που συνέβησαν στο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα κατά την χρονική περίοδο 2007-2010, και ιδιαιτέρως μπροστά στη συνεχή πτωτική πορεία των τιμών των μετοχών, οι αρμόδιοι φορείς των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση της Ελλάδας, επιχείρησαν να καλύψουν την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου εισάγοντας περιορισμούς στις συναλλαγές με ανοικτές πωλήσεις μετοχών. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν είτε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων είτε την εισαγωγή ορίων στον όγκο ή την αξία των ανοικτών πωλήσεων είτε τη σήμανση τους στο σύστημα συναλλαγών (flag) είτε τη διαπραγμάτευση σε τιμή υψηλότερη από την τιμή της προηγούμενης συνεδρίασης (uptick rule). Σύμφωνα με τους εποπτικούς φορείς, η εισαγωγή περιορισμών στις συναλλαγές με ανοικτές πωλήσεις λειτούργησε βοηθητικά στον περιορισμό του πανικού των επενδυτών απέναντι στην ελεύθερη πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών και απέτρεψε φαινόμενα υποτιμητικής κερδοσκοπίας. Ωστόσο, η άποψη πως η στρατηγική των ανοικτών πωλήσεων επιτείνει την αστάθεια και στρεβλώνει την εικόνα για την αγορά είναι η μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει μέρος των αναλυτών που πρεσβεύουν ότι οι ανοικτές πωλήσεις παίζουν σταθεροποιητικό ρόλο, αφού αποτυπώνουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις τιμές των τίτλων και αποτρέπουν την υπερτίμησή τους. Επιπλέον, μέσω των ανοικτών πωλήσεων τονώνονται οι συναλλαγές και εξασφαλίζεται ρευστότητα. Οι δύο αντίθετες απόψεις σχετικά με το αν οι ανοικτές πωλήσεις αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς, ιδιαίτερα εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Η εργασία δομείται από δύο βασικά κεφάλαια και περιλαμβάνει αφενός εκτενή αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο των ανοικτών πωλήσεων, στην περιγραφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αγοράς Παραγώγων στην Ελλάδα, αφετέρου οικονομετρική διερεύνηση του ρόλου που παίζουν οι συναλλαγές με ανοικτές πωλήσεις κατά την περίοδο της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται η χρηματοπιστωτική κρίση και αναφέρονται εκτενώς τα αίτια που προσδίδονται σε αυτήν, καθώς και οι συνέπειές της. Δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης της χρονικής περιόδου 2007-2010 και στους τρόπους αντίδρασης των αρμόδιων φορέων απέναντι σε αυτήν. Στη συνέχεια, δίνεται πλήρης ορισμός και ανάλυση της στρατηγικής των ανοικτών πωλήσεων, ενώ γίνεται αναφορά και στις διαφορετικές απόψεις των αναλυτών. Τέλος, περιγράφεται η Αγορά Παραγώγων στην Ελλάδα και παρουσιάζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο που την χαρακτηρίζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζεται η εμπειρική διερεύνηση των ανοικτών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της υπό μελέτη στρατηγικής, που προτείνει η υπάρχουσα αρθρογραφία, καθώς και στα βασικά συμπεράσματα που υπάρχουν στον ερευνητικό χώρο των ανοικτών πωλήσεων. Επιπλέον, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση του μη γραμμικού μοντέλου που εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία, το οποίο αποτελεί καινοτόμα ιδέα στον τρόπο εμπειρικής διερεύνησης του ρόλου των ανοικτών πωλήσεων στην πορεία της αγοράς μετοχών. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης σε μορφή πινάκων, από τα οποία εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας για το επιλεγμένο δείγμα από την ελληνική αγορά μετοχών.
Keywords: Ανοιχτές πωλήσεις
BEKK GARCH
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_Ntamari_Paraskevi.pdf750.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.