Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14064
Author: Κεπεσίδης, Κωνσταντίνος
Title: Ο ρόλος των φωτοβολταϊκών στην μετά άνθρακα εποχή
Date Issued: 2010
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Abstract: Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια επισκόπηση του σημαντικού χώρου της ενέργειας ενώ παράλληλα εξετάζεται η συσχέτιση του με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτή από την συντρηπτική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας, η παραδοχή του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο αποδίδεται στην υπερβολική έκλυση αερίων ρύπων. Επομένως, είναι απαραίτητη η συνεννόηση και η συνεργασία σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε συντονισμένα να γίνει μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης προτού να είναι πολύ αργά. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας και δίνεται μια πρώτη εικόνα των υφισταμένων συνθηκών. Επίσης, πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων σε ΑΠΕ και του οικονομικού οφέλους, ως ένα αποτελεσματικό μέσο και ένα αποδοτικό τρόπο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια περιγραφή της έννοιας του περιβάλλοντος, καθότι αν και είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Παράλληλα τίθεται το ζήτημα της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού με τρόπο που να συμπορεύεται με το περιβάλλον και να μην το επιβαρύνει. Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μια ανάλυση των ενεργειακών αναγκών σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, γίνονται κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με την εξέλιξη των εκπομπών ρύπων τα τελευταία χρόνια ενώ εξετάζεται και η συσχέτιση του με την εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Επίσης, περιγράφεται το εθνικό και παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΠΕ, αναφέρονται οι περιορισμοί που αυτό εισήγαγε και τις κυρώσεις τις οποίες προβλέπει. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται οι τεχνολογίες που είναι γνωστές σήμερα και επιτρέπουν την μετατροπή των ανανεώσιμων πόρων της γής (άνεμος, ηλιακή ακτινοβολία, έδαφος) σε ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, γίνεται κάποια συνοπτική περιγραφή των κατηγοριών στις οποίες αυτές διακρίνονται και στον τρόπο λειτουργίας της κάθε περίπτωσης. Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζεται η σύνδεση που έχει η ανάπτυξη των ΑΠΕ με τις παραγόμενες θέσεις εργασίας. Καταρχάς, δεδομένης της πολυπλοκότητας του υπολογισμού και του μεγάλου αριθμού των μη συναφών αντικειμένων που εμπλέκονται, δίνεται μια περιγραφή του ονομαστικού αριθμού των απασχολούμενων. Επιπρόσθετα, με βάση την παγκόσμια εμπειρία, υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, ενώ γίνονται και κάποιες εκτιμήσεις βάση σεναρίων, για την προοπτική που έχει η ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Στο Κεφάλαιο 6 πραγματοποιείται μια οικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων που μπορούν να γίνουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα. Στην αρχή αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού και οι παραδοχές οι οποίες θα ληφθούν. Στην συνέχεια υπολογίζεται η εικοσαετής χρηματορροή και μερικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που θα λειτουργήσουν ως εργαλείο αξιολόγησης. Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν για δύο περιπτώσεις, μία μικρής και μία μεγάλης κλίμακας, διαφοροποίηση που προκύπτει άλλωστε από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, εξάγονται τα συμπεράσματα της εργασίας αναφορικά με την πορεία της κατανάλωσης ενέργειας και τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας πράσινης οικονομίας. Επιπλέον, γίνεται μια πιο εκτενής αναφορά στα φωτοβολταϊκά, με βάση και τα αποτελέσματα των οικονομικών αξιολογήσεων, ενώ πραγματοποιούνται και κάποιες εκτιμήσεις για την μελλοντική εξέλιξη του χώρου.
Keywords: Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κείμενο διπλωματικής.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons