Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14024
Author: Κοκκινίδης, Παναγιώτης
Title: Επιπτώσεις των Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Απασχόληση: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας
Alternative Titles: Effects of Training Programs in Information and Communication Technologies (ICT) in Employment: the case of Western Macedonia
Date Issued: 2010
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Γεωργαντά, Ζωή
Abstract: Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της διερεύνησης των επιπτώσεων της κατάρτισης σε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην απασχολησιμότητα των ανέργων στη Δυτική Μακεδονία. Οι πολιτικές κατάρτισης σε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνολικό σχεδιασμό των ενεργειών κατάρτισης σε όλη τη χώρα. Αυτό γίνεται γιατί θεωρείται ότι η απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής από πλευράς των ανέργων μπορεί να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Προκύπτει επομένως το ερώτημα κατά πόσον η κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχει αποτελέσματα καλύτερα από την κατάρτιση σε άλλα θεματικά αντικείμενα. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα της διατριβής, ενώ τα επιμέρους ερωτήματα αναφέρονται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για διάφορες υπο-ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων. Για τους σκοπούς της εμπειρικής διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο δείγμα συμμετεχόντων σε ενέργειες κατάρτισης στη Δυτική Μακεδονία για τα έτη 1995-2001 και έγινε έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της διατριβής υιοθετεί την προσέγγιση του οικονομετρικού μοντέλου bi-probit. Βρέθηκε ότι η κατάρτιση σε προγράμματα χρήσης Η/Υ είχε, κατά μέσο όρο, σχετικά καλά αποτελέσματα, σε σχέση με την κατάρτιση σε άλλες θεματολογίες. Η μέση πιθανότητα ένταξης στην απασχόληση είναι μεγαλύτερη κατά 6% περίπου για καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν προγράμματα χρήσης Η/Υ, σε σχέση με τους άλλους καταρτιζόμενους. Τα αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων. Οι άνδρες είχαν σαφώς καλύτερες πιθανότητες ένταξης στην απασχόληση από ότι οι γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει με τα άτομα νεαρής ηλικίας. Οι άγαμοι έχουν επίσης καλύτερες προοπτικές. Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν υψηλή πιθανότητα ένταξης στην απασχόληση, σε σχέση με αποφοίτους Λυκείου, που είναι μία από τις δυσκολότερες ομάδες ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση. Προσόντα που ενισχύουν τη θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας, όπως η γνώση ξένων γλωσσών, φαίνεται ότι ενισχύουν και την πιθανότητα η κατάρτιση σε Η/Υ να είναι αποτελεσματικότερη. Τέλος, η εργασιακή εμπειρία φαίνεται ότι είναι παράγοντας επίσης ενισχυτικός, καθώς όσο μεγαλύτερο χρόνο εμπειρίας έχουν τα άτομα τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα ένταξης στην απασχόληση μετά την παρακολούθηση του προγράμματος. Είναι προφανές από το συνδυασμό όλων αυτών ότι τις υψηλότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας έχουν νέοι, άνδρες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με γνώσεις ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ, που έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης σε δεξιότητες πληροφορικής. Ως γενικό συμπέρασμα, προκύπτει ότι καθώς η Νέα Οικονομία είναι πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, η κατάρτιση σε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας θα είναι μια συνεχής αναγκαιότητα προκειμένου να υπάρξει μια σύζευξη της ζήτησης ειδικοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων και προσφοράς δεξιοτήτων από πλευράς ανέργων.
This thesis addresses the question of investigating the impact of training in computer use on employment prospects of the unemployed in Western Macedonia. Such training programs have in recent years special attention to the overall design of training activities throughout the country. This happens because it is considered that the acquisition of skills by the unemployed can bridge the gap between skill supply and demand in the labor market. Thus arises the question whether training in computer use has better results than training in other subjects. That is the central question of this thesis, while other questions refer to the effectiveness of the programs for sub-groups of participants according to their characteristics. For the pusrposes of the empirical investigation an appropriately shaped sample has been used consisting of participants in training programs in Western Macedonia in the years 1995-2001. The methodological framwork of the thesis adopts the approach of the bi-probit econometric model. It has been found that training programs in computer use have, on average, relatively good results, compared with other training subjects. The average probability of integration into regular employment is higher by 6% for trainees attended computer programs, compared with the other trainees. These results vary according to characteristics of the individuals. Men had much better chances of integration in employment than women. The same happens with young people in general. Unmarried persons also have better prospects. Graduates of universities and technical colleges generally have a high probability of inclusion in employment than high school graduates which is one of the most difficult groups in access to employment. Qualifications such as foreign languages skills, which strengthen people’s position in the labor market, appears that enhance the likelihood that training in PC is more effective. Finally, work experience seems facilitative factor as well. The longer experience has people the greater the likelihood of integration into employment after the training program. It is certainly evident from the combination of all the above that higher chances of finding a regular job after a training program have young men with high educational level, foreign language skills, who have some work experience and attended training in computer skills. As a general conclusion, and since the New Economy is now an undeniable reality, training in computer use is a continuing need to provide a coupling of skills demand by corporations and supply of skills by the unemployed.
Keywords: Κατάρτιση
Απασχόληση
Ανεργία
Τεχνολογίες Πληροφορικής
Δυτική Μακεδονία
Training
Employment
Unemployment
Information Technologies
Western Macedonia
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 172-181).
021/2010
Rights: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 23/9/2013.
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkinidis_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)306.73 kBAdobe PDFView/Open
Kokkinidis_Phd2010.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.