Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13994
Author: Δεργιαδές, Θεολόγος
Title: Βαθμός χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού, πληθωρισμός και επενδύσεις. Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση.
Alternative Titles: Capacity utilization, inflation and investments. Theoretical and empirical investigation.
Date Issued: 2010
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. (ΟΕ)
Supervisor: Τσουλφίδης, Ελευθέριος
Abstract: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει από θεωρητική και εμπειρική σκοπιά, την έννοια του βαθμού χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού (ΒΧ) και τη σχέση του με τον πληθωρισμό και τις επενδύσεις. Σε συνέχεια μίας επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, εφαρμόζεται με σκοπό να εκτιμηθεί το επίπεδο του ΒΧ για την περίπτωση της Ελλάδος, η μέθοδος που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Foss (1963), η οποία βασίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το βιομηχανικό τομέα και στην αντίστοιχη εγκατεστημένη ιπποδύναμη. Παράλληλα, εντός του πνεύματος της μεθοδολογίας του Foss (1963) και του αναλυτικού πλαισίου των Shaikh και Moudud (2004), προτείνεται μία εναλλακτική προσέγγιση για την εκτίμηση του ΒΧ. Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση, κάνοντας χρήση της βιομηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του συνολικού προϊόντος, αρχικά προσδιορίζει τη μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών σειρών και στη συνέχεια μέσω αυτής προχωρά στην εκτίμηση της χρονοσειράς του ΒΧ. Επιπρόσθετα, προτείνουμε μία νέα και ταυτόχρονα απλή μέθοδο υπολογισμού του ΒΧ, η οποία βασίζεται στη στενή σχέση μεταξύ των κερδών και της επένδυσης και τη χρήση ενός διαρθρωτικού VAR υποδείγματος με εισαγωγή ενός μακροχρόνιου περιορισμού. Το νέο αυτό μέτρο του ΒΧ, εφαρμόστηκε σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά τα οποία κατέδειξαν έντονη συμμεταβολή με το αντίστοιχο μέτρο του ΒΧ που χρησιμοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μία προσεκτικότερη εξέταση, διαπιστώσαμε ότι η εντός δείγματος ερμηνευτική ικανότητα του SVAR μέτρου σε σχέση με τον πληθωρισμό είναι οριακά καλύτερη αυτής του μέτρου του ECFIN, ωστόσο όμως, η αποτελεσματικότητα των εξωδειγματικών προβλέψεων των δύο μέτρων κρίνεται ως ισοδύναμη.
Purpose of the thesis is to investigate, theoretically and empirically, the concept of the Capacity Utilization (CU) and its relationship with inflation and investments. Following the presentation of the relevant literature, we apply for the case of Greece, the method initially developed by Foss (1963), which is based on the electricity consumption by the industrial sector and the associated installed horsepower. Similarly, within the spirit of the Foss (1963) method and the analytic framework of Shaikh and Moudud (2004), we propose an alternative approach for the estimation of the CU. The said alternative approach, through the use of the industrial electricity consumption and the total output series, initially identifies the long-run equilibrium between these two variables and then proceeds with the estimation of the CU series. Additionally, we develop a new and at the same time simple method of obtaining a measure of the rate of CU, based on profits and investment, which makes use of the structural vector autoregression (SVAR) system of equation estimating technique by adopting a single long-run restriction. The measure of CU derived for each of 14 EU countries replicates to a great extent the European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs (ECFIN) measure. On closer examination we find that the in-sample explanatory content with respect to the inflation rate of the SVAR measure exceeds more often than not that of the ECFIN's measure; however, the out-of-sample forecasting performance of the two models is approximately equivalent.
Keywords: Βαθμός χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού
Επενδύσεις
Πληθωρισμός
Κατανάλωση βιομηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας
Διαρθρωτικά Var υποδείγματα
ARDL Μέθοδος συνολοκλήρωσης
Προβλέψεις
Αξιολόγηση προβλέψεων
Capacity utilization
Investments
Inflation
Industrial consumption of electric energy
Structural Var models
ARDL approach to cointegration
Forecasting
Forecasts assessment
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 309-333)
004/2010
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dergiades_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)296.97 kBAdobe PDFView/Open
Dergiades_Phd2010.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.