Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13694
Author: Τρικαλιώτης, Γρηγόριος
Title: Η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων σύμφωνα με τα διεθνή και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα: μια εμπειρική προσέγγιση
Date Issued: 2009
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Νεγκάκης, Χρήστος
Abstract: Στην παρούσα εργασία, στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα των Κρατικών Επιχορηγήσεων με Λογιστικά κριτήρια. Με τον τρόπο δηλαδή που αποτυπώνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις η συμμετοχή του κράτους στην ιδιωτική οικονομία και σε τελική ανάλυση πώς την επηρεάζει. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναλυθούν – μελετηθούν τα ακόλουθα: • Με ποιους τρόπους μπορεί σήμερα να παρέμβει το κράτος στην ιδιωτική οικονομία, δηλαδή ποιοι τρόποι κρατικής ενίσχυσης υπάρχουν (απευθείας χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές κ.α.) • Τί προβλέπει η ελληνική νομοθεσία ως προς τους λογιστικούς χειρισμούς της κρατικής ενίσχυσης, ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης αυτής και ανάλογα με το Νόμο που κάθε φορά ισχύει. • Τί λογιστικούς χειρισμούς επιβάλλει η Επιτροπή για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IASC), μέσω του Δ.Λ.Π. 20 «Λογιστικός χειρισμός κυβερνητικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κυβερνητικής υποστήριξης» • Ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα στην ελληνική νομοθεσία και στις πρόνοιες του Δ.Λ.Π. 20 και τί αλλάζει στις οικονομικές καταστάσεις των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων, ανάλογα με τους λογιστικούς χειρισμούς (νομοθεσία) που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. Το πιο σημαντικό νομοθέτημα μέσω του οποίου παρέχονται οι επιχορηγήσεις στην Ελλάδα είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.3299/04). Για το λόγο αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε συνοπτικά, αλλά επαρκώς, τα βασικά του σημεία. Στα κεφάλαια 4, 5 και 7, αναλύονται πλήρως τα όσα προβλέπονται από την ελληνική και ξένη νομοθεσία για τις Κρατικές Επιχορηγήσεις. Οτιδήποτε εξετάζεται σε θεωρητικό επίπεδο, τεκμηριώνεται με την παράθεση του αντίστοιχου παραδείγματος. Αυτό κρίθηκε άκρως απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των υπό εξέταση θεμάτων και γι’ αυτό στην εργασία μας έχουμε προβλέψει πλήθος τέτοιων παραδειγμάτων. Τα δεδομένα και οι υποθέσεις που γίνονται, στα πλαίσια αυτών των παραδειγμάτων, αποτελούν ρεαλιστικά σενάρια που συναντώνται στην καθημερινή πρακτική. Στο τέταρτο κεφάλαιο, για κάθε είδος ενίσχυσης που προβλέπεται από το Ν.3299/04, παραθέτουμε αναλυτικά τους λογιστικούς χειρισμούς που απαιτούνται σε κάθε στάδιο από το οποίο διέρχεται μια επιχορήγηση. Εξίσου σημαντική με τη λήψη μιας επιχορήγησης είναι και η περίπτωση της ανάκλησής της. Όσο πολύπλοκη είναι η λογιστική αντιμετώπιση μιας επιχορήγησης τη στιγμή που αυτή λαμβάνεται, ανάλογα πολύπλοκη είναι και η λογιστική αντιμετώπισή της όταν αυτή επιστρέφεται ή όταν αυτή εκχωρείται (σ.σ. στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις περιπτώσεις αναπροσαρμογών στις αξίες των επιχορηγούμενων παγίων καθώς επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση αναλύουμε διεξοδικά τη φορολογική διάσταση του θέματος. Στο Πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε όλα όσα προβλέπονται, για τις επιχορηγήσεις, από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το Πρότυπο που «ασχολείται» με το θέμα, και το οποίο αναλύεται διεξοδικά στο παρόν πόνημα, είναι το Δ.Λ.Π 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η σωστή παρουσίαση του Προτύπου «επέβαλλε» να διαχωρίσουμε τις επιχορηγήσεις σε αυτές που αφορούν σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και σε αυτές που αφορούν στα Αποτελέσματα. Περαιτέρω, εξετάζονται διακριτά οι επιχορηγήσεις που αντιμετωπίζονται ως «Αναβαλλόμενο Εισόδημα» από αυτές που «Αφαιρούνται από την Αξία Κτήσης του επιχορηγούμενου στοιχείου». Εξυπακούεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, και εδώ, στο ζήτημα της Φορολογίας καθώς πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις ονομαστικές και στις πραγματικές επιχορηγήσεις. Η ορθή παρουσίαση του Δ.Λ.Π. 20 απαιτεί την παρουσίαση και δύο άλλων Προτύπων, του Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και ενδεχόμενες Απαιτήσεις» και Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η συνδρομή του Δ.Λ.Π. 37 απαιτείται όταν εξετάζονται τυχόν μελλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καταχωρείται ή διαγράφεται λογιστικά μια επιχορήγηση. Το Δ.Λ.Π. 8 χρησιμοποιείται στο πολύ κρίσιμο ζήτημα των επιστροφών των επιχορηγήσεων. Σε ξεχωριστή ενότητα αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρατικής Υποστήριξης που την διαφοροποιούν από την Κρατική Επιχορήγηση. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των Δ.Λ.Π. του Δημόσιου Τομέα και συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στον τρόπο Λογιστικού χειρισμού των εξόδων των Δημοσίων φορέων. Μη ξεχνάμε ότι μια Κρατική Επιχορήγηση είναι έσοδο για μια επιχείρηση, αλλά αποτελεί έξοδο για τον εκάστοτε Δημόσιο φορέα. Στο έβδομο κεφάλαιο, επιχειρείται ο συγκερασμός της Ελληνικής Νομοθεσίας με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως προς το Λογιστικό χειρισμό των Κρατικών Επιχορηγήσεων. Σε κάποιες μορφές Κρατικής Ενίσχυσης οι δύο νομοθεσίες ταυτίζονται και είναι εύκολη η λογιστική αντιμετώπισή τους στην πράξη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσαρμογή. Αυτό, όπως θα δούμε στις ενότητες 7.2. και 7.3., συμβαίνει στην περίπτωση της «Δωρεάν Άμεσης Επιχορήγησης» και στην «Επιδότηση του κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης», όπου η μετάβαση από την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Σε άλλες περιπτώσεις, οι νομοθεσίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και η πρακτική τους εφαρμογή είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτό, όπως θα δούμε στην ενότητα 7.5., συμβαίνει στην περίπτωση της «Φορολογικής Απαλλαγής» όπου τα πράγματα ως προς τη λογιστική της αντιμετώπιση είναι αρκετά συγκεχυμένα αναφορικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Εξετάζουμε το σχετικό με την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων Πρότυπο, Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος», και ανακαλύπτουμε ότι η εφαρμογή του ως προς το θέμα των επιχορηγήσεων εμφανίζει πολλές δυσχέρειες. Υπάρχουν και περιπτώσεις, που με κατάλληλες προσαρμογές και τη συνδρομή των σχετικών νομοθετημάτων, είναι δυνατή η μετάβαση από τη μια νομοθεσία στην άλλη. Αναφερόμαστε στην περίπτωση της «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης» που εξετάζεται στην ενότητα 7.4., όπου αναλύεται και το Δ.Λ.Π 17 «Μισθώσεις», η φιλοσοφία του οποίου διαφέρει ουσιωδώς από αυτή του Έλληνα Νομοθέτη. Εμείς, με τη συνδρομή του εν λόγω Προτύπου προτείνουμε με τρόπο ρεαλιστικό όλες τις αναμορφώσεις που πρέπει να γίνουν στους λογαριασμούς και τις Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύουμε και συγκρίνουμε το μέγεθος της διαφοροποίησής τους σε σχέση με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και διαπιστώνουμε ότι η σύγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με τη μια ή την άλλη μέθοδο είναι ζήτημα πραγματικό και σε καμία περίπτωση δε συνηγορεί υπέρ της μιας ή της άλλης νομοθεσίας. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, παραθέτουμε παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου και ο βαθμός εφαρμογής του στην πράξη.
Keywords: Κρατική Επιχορήγηση
Κρατική Υποστήριξη
Δ.Λ.Π 20
Αναπτυξιακός Νόμος
Αφορολόγητα Αποθεματικά
Φορολόγηση Επιχορηγήσεων
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrikaliotisMsc2009.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.