Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13573
Author: Γούτας, Δημήτριος
Title: Διερεύνηση δυνατοτήτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ανάπτυξη συστημάτων στην περιοχή διαχείρισης της ροής διαδικασιών
Date Issued: 2009
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Supervisor: Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος
Abstract: Κατά την διαδικασία της εξέλιξης του λογισμικού δημιουργίας και διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και την αξιοποίηση των προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, σχηματίστηκαν σημαντικές τάσεις. Η σημαντικότερη διάκριση μεταξύ τους, αφορούσε αυτή του τομέα ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού (open source), εν αντιθέσει με την παλιότερη τάση ανάπτυξης συστημάτων κλειστού λογισμικού (closed source). Το παρόν πόνημα, έχει ως στόχο, την εξέταση μερικών σημαντικών από τα ήδη αναπτυγμένα ή υπό εξέλιξη συστήματα δημιουργίας ροής διαδικασιών ανοιχτού λογισμικού. Σκοπός της εξέτασης, είναι η αποτύπωση των δυνατοτήτων τους, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επιλογή του πιο εύχρηστου και αποδοτικού συστήματος. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή σε έννοιες οι οποίες έχουν σχέση με τον χώρο του ανοιχτού λογισμικού (όπως πχ ο όρος «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ή ΛΑΚ»), τα σχετικά ιστορικά στοιχεία καθώς και το ισχύον καθεστώς των αδειών χρήσης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι έννοιες που αφορούν τις ροές εργασιών και επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και τη διαχείριση τους. Για την καλύτερη κατανόηση της υλοποίησης του σχετικού λογισμικού ακολουθεί μια εισαγωγή σε έννοιες που αφορούν την τεχνολογία SOA (Service Oriented Architecture), και ειδικότερα τα Web Services(Υπηρεσίες Διαδικτύου), BPEL, BPEL4PEOPLE, XPDL, BPMN. Ειδικότερο βάρος δίδεται στο τελευταίο πρότυπο (BPMN) με μία λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που το απαρτίζουν. Σκοπός αυτού του μέρους είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τεχνικές έννοιες που είναι απαραίτητες στην κατανόηση του υπόλοιπου κειμένου. Στο επόμενο στάδιο αναλύονται κάποια από τα συστήματα ροής διαδικασιών που έχουν επιλεγεί και είναι τα εξής : jBPM, Enhydra Shark και Intalio. Η ανάλυση των συστημάτων αυτών βασίζεται στην αρχιτεκτονική δομή τους, όπως και στην παρεχόμενη δυνατότητα σχεδίασης ροών, που αποτελεί και το βασικό χρηστικό τους πλεονέκτημα. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης θα εξεταστεί ένα σημαντικό εύρος πρότυπων διαδικασιών, δομών και πόρων που είναι ήδη ενσωματωμένα σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα συστήματα. Για την εξέταση αυτή θα χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα που ορίζονται από την Workflow Patterns Initiative , ενώ τα εξαγόμενα συμπεράσματα θα οδηγήσουν στην αξιολόγηση των συστημάτων. Με πρόσθετο στόχο την παρουσίαση της ευχρηστίας αλλά και των δυνατοτήτων των συστημάτων θα υλοποιηθεί μια εξομοίωση με ροές διαδικασιών που αφορούν στον πραγματικό κόσμο. Η εξομοίωση περιλαμβάνει την δημιουργία ροών με την χρήση BPMN και για τη σχετική υλοποίηση επιλέχθηκε το σύστημα Intalio. Απαραίτητο βήμα, αποτελεί η διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος User Interface του συστήματος, με σκοπό την καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαχείριση των διεργασιών. Οι «πραγματικές» ροές διαδικασιών που θα δημιουργηθούν αφορούν επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες που χρησιμοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διαδικασία κλήσης ΤΑΧΙ για πελάτη, η παραγγελία προϊόντων για τον ανεφοδιασμό του BAR του ξενοδοχείου σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό σύστημα που έχουμε δημιουργήσει καθώς και η αυτόματη κράτηση δωματίου με ηλεκτρονικό τρόπο. Για την ολοκλήρωση της προσομοίωσης θα υλοποιηθεί και ροή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου βάσει του οποίου, η επιχείρηση θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας της. Παρουσιάζεται επίσης επιγραμματικά, η δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του ερωτηματολογίου θα με τη χρήση της Enterprise edition του Intalio και με την βοήθεια του εργαλείου BAM(Business Activity Monitoring) που για λόγους κόστους δεν μπόρεσε να συμπεριληφθεί στην έρευνά μας. Στο τελικό της στάδιο η συγκεκριμένη εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τα συστήματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα ροής διαδικασιών. Η ενδελεχής εξέταση και παρουσίαση των συστημάτων οδηγεί στην κατεύθυνση ότι τα συστήματα ανοιχτού κώδικα ροής διαδικασιών, αναφέρονται περισσότερο σε προγραμματιστές συστημάτων παρά σε αναλυτές διαδικασιών. Στη διαπίστωση αυτή οδηγούν τα στοιχεία για περιορισμένες δυνατότητες και μικρό εύρος υποστηριζόμενων προτύπων. Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται σημαντικές βελτιώσεις στις τελευταίες γενιές των συστημάτων αυτών, με σημαντικότερες της επέκταση των προτύπων αλλά και βελτιωμένες σχεδιαστικές δυνατότητες. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων αυτών με το πέρασμα των χρόνων έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τα συστήματα έχουν γίνει πιο ευέλικτα και πιο γρήγορα. Οι αναβαθμίσεις αυτές οδηγούν όμως τις εταιρείες ή τις ομάδες ανάπτυξης σε σχετική απομάκρυνση από το επιχειρηματικό μοντέλο του open source και στην χρέωση των προϊόντων ή των extra δυνατοτήτων. Πρόσθετα στα παραπάνω, εξετάζεται και το θετικό στοιχείο των συστημάτων ανοιχτού κώδικα ως προς τη συμβατότητα με συστήματα κλειστού κώδικα γεγονός που επιτρέπει την «συμβιωτική» χρήση των ετερογενών συστημάτων σε πληροφοριακά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο της εξέτασης των θετικών και αρνητικών στοιχείων ειδικό βάρος δίδεται και στην τεχνική αρτιότητα των συστημάτων και ειδικότερα στην μεγάλη αυτοματοποίηση που προσφέρουν, καθώς και στα αναδυόμενα διλλήματα. Ουσιαστικό στοιχείο αποτελεί ότι τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν ένα BPMN διάγραμμα, αποτελούνται ουσιαστικά από εκατοντάδες γραμμές κώδικα, οι οποίες ενσωματώνονται αυτόματα μέσα στην δομή της εφαρμογής, Αυτό μειώνει την επέμβαση του κατασκευαστή σε επίπεδο κώδικα και μειώνει δραστικά το προγραμματιστικό κόστος ως προς την δημιουργία μιας σύνθετης ροής. Από την άλλη πλευρά καθιστά πολύ δύσκολη την επιμέρους μεταβολή της λειτουργίας του κάθε στοιχείου της bpmn ειδικά σε περιπτώσεις που επιβάλλεται εξειδικευμένη (customized) διαφοροποίηση της συνήθης λειτουργίας του στοιχείου.
Keywords: BPMN
BPEL
XPDL
INTALIO
Enhydra shark
JBPM
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Διαχείριση ροής διαδικασιών
SOA
Web service
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GoutasMsc2009.pdfΔιπλωματική Διατριβή8.01 MBAdobe PDFView/Open
IntalioWorkFlow.zipΣυνοδευτικό υλικό1.17 MBzipView/Open
Presentation.zipΠαρουσίαση3.38 MBzipView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.