Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13462
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΠαπασυριόπουλος, Νικόλαοςel
dc.contributor.authorΔουγέκος, Θεοφάνηςel
dc.date.accessioned2009-09-15T14:21:57Z-
dc.date.available2009-09-15T14:21:57Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13462-
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.descriptionΤο ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής αποδεσμεύτηκε στις 15/03/2010.el
dc.description015/2008 τ1 και 015/2008 τ2el
dc.description.abstractΣτόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να ασχοληθεί με τις δυο λειτουργίες της ΕΚΤ, τη νομισματική πολιτική και την προληπτική εποπτεία. Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στο γεγονός τι δίνει μια συγκεκριμένη απάντηση για το αν η ΕΚΤ μπορεί να εκτελεί και τις δυο λειτουργίες ή όχι, πως επίσης και ποιος οργανισμός μπορεί να αναλάβει το ρόλο του Δανειστή Ύστατης Προσφυγής με επιτυχία στα πλαίσια της Ε.Ε. Αυτό πραγματοποιήθηκε θεμελιώνοντας τους λόγους για τους οποίους οφείλει μια Κεντρική τράπεζα να είναι ανεξάρτητη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε. Η έρευνα στηρίχθηκε στη δημιουργία ενός αλγόριθμου μέτρησης του βαθμού νομικής ανεξαρτησίας των Εθνικών Τραπεζών της Ε.Ε. στηριζόμενοι στις τέσσερις μορφές νομικής ανεξαρτησίας, δηλαδή την οικονομική, την προσωπική, τη λειτουργική και την καταστατική, δίνοντας για πρώτη φορά τον ίδιο βαθμό βαρύτητας και στις τέσσερις παραπάνω μεταβλητές. Ο αλγόριθμος της έρευνας είναι καινοτόμος καθώς πραγματοποιήθηκε μετά από την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ" και τη δημιουργία του Ε.Σ.Κ.Τ. Χρησιμοποιώντας την τεχνική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων όπως επίσης και τα δεδομένα του παραπάνω αλγόριθμου για τις 27 χώρες της Ε.Ε. καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση ανάμεσα στο ρυθμό πληθωρισμού και το βαθμό ανεξαρτησίας των Κ.Τ. είναι αντίστροφη χωρίς όμως να είναι πάντα στατιστικά σημαντική. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι η συσχέτιση δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Αναλύοντας τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται από την είσοδο της Βασιλείας II, η έρευνα καταλήγει ότι η ΕΚΤ είναι ο σύγχρονος αποτελεσματικός επόπτης που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ε.Ε. Η άποψη αυτή θεμελιώνεται αρχικά από την ανάγκη για εποπτεία που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως επίσης και από τη "Συνθήκη του Μάαστριχτ". Αρωγοί αυτής της προσπάθειας θα είναι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες γνωρίζουν άριστα τις δομές και την κουλτούρα των τοπικών αγορών. Συμπληρωματικά θα πρέπει να λειτουργούν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες με την Ε.Κ.Τ. και για το θέμα του Δανειστή Ύστατης Προσφυγής.el
dc.description.abstractThe aim of PHD is to work on τhe two functions of the ECB, monetary policy and prudential supervision. The innovation of this research lies in the fact that it gives a specific answer to the question whether ECB can implement both its functions or not, as well as to which organization can take the role of Lender of Last Resort successfully within E.U. This was achieved by establishing the reasons why a central bank has to be independent during the procedure of planning and implementing the monetary policy in E.U. The research was based on creating an algorithm of measurement of the degree of legal independence of Central Banks in E.U. The algorithm was based on the four figures of this legal independency, financial personal, functional and constitutional, by giving for the first time the same weight to the four figures. This algorithm is innovative as it was designed after the implementation of "Maastricht Treaty" and the foundation of ESCB. By using the method of least squares and the data of the aforementioned algorithm for the 27 countries of E.U. we came to the conclusion that the relation between the inflation rate and the independency of Central Banks is inverse, without always being statistically important. Furthermore, it was proven that correlation does not always attest causality. By analyzing the data, as they are formed by the implementation of Basel II, the research reaches the conclusion that the ECB is the contemporary and efficient supervisor that EU needs. This view is established by the need for supervision which has been created by EU and Maastricht Treaty". The Central Banks can help this effort, as they know the structure and culture of local markets, and they can also function, along with ECB, regarding the matter of Lender of Last Resort.en
dc.format.extent525 σ.el
dc.format.extent203870 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.subjectΑνεξαρτησία και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςel
dc.subjectΛειτουργία της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subjectΜέθοδοι μέτρησης του βαθμού ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζώνel
dc.subjectΗ λειτουργία της προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subjectΚεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτωνel
dc.subjectΠροληπτική εποπτεία ως λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζώνel
dc.subjectEuropean Central Bank independence and supervisionen
dc.subjectMonetary policy in European Unionen
dc.subjectMeasuring Central Bank independenceen
dc.subjectPrudential supervision in European Unionen
dc.subjectConvergence of Basel IIen
dc.subjectCapital adequacy for financial institutionsen
dc.subjectΘεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαςel
dc.subjectIndepedence of ECB: theoretical and empirical independenceen
dc.titleΗ ανεξαρτησία και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: θεωρητική και εμπειρική διερεύνησηel
dc.title.alternativeCentral Bank independence and supervision: theoritical and empirical supporten
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.committeememberΜουρμούρας, Ιωάννηςel
dc.contributor.committeememberΣουμπενιώτης, Δημήτριοςel
dc.contributor.committeememberΚουσκουβέλης, Ηλίαςel
dc.contributor.committeememberΠαπαδόπουλος, Δημήτριοςel
dc.contributor.committeememberΒοσκόπουλος, Γεώργιοςel
dc.contributor.committeememberΜπιτζένης, Αριστείδηςel
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνel
Appears in Collections:Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dougekoslicence.pdf194.8 kBAdobe PDFView/Open
Dougekos.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.