Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13461
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Αντώνιος
Τίτλος: Η χρηματοπιστωτική αγορά ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης στις αγορές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλοι τίτλοι: Financial market as a mean of economic growth in markets of European Union member states.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Επόπτης Καθηγητής: Δριτσάκης, Νικόλαος
Περίληψη: Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη χρηματοπιστωτική αγορά και την οικονομική ανάπτυξη προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Η διατριβή αυτή προσπαθεί να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη εστιάζοντας το ενδιαφέρον του ερευνητή στην επίδραση της χρηματοπιστω¬τικής αγοράς στην οικονομική ανάπτυξη για τις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της βιομηχανικής παραγωγής, του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Σκοπός της διατριβής είναι να επαληθεύσει ή να απορρίψει τις βασικές θεωρητικές απόψεις που έχουν αναπτύξει διάφορες οικονομικές σχολές σκέψης σχετικά με την επίδραση της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οικονομική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό εκτιμάται ένα διαρθρωτικό υπόδειγμα τριών γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων δύο σταδίων. Επιπλέον, εξετάζεται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος εξισώσεων εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσομοίωσης και εκτιμώντας τους δυναμικούς πολλαπλασιαστές σε διάφορες πολιτικές με σκοπό να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα για τις οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης έδειξαν ότι η χρηματοπιστωτική αγορά επηρεάζει θετικά την οικονομική ανάπτυξη στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θετική αυτή σχέση προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας μέλους της ΕΕ και από την οικονομική και νομισματική πολιτική που εφαρμό¬ζεται σε καθεμία ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι στη Γερμανία και στην Αγγλία η επίδραση της τραπεζικής αγοράς στην οικονομική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από την επίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς. Αντίθετα στη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία η επίδραση της χρηματι¬στηριακής αγοράς στην οικονομική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από την επίδραση της τραπεζικής αγοράς. Τέλος, για την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο βρέθηκε ότι υπάρχει συμπληρωματική σχέση ανάμεσα τους.
This thesis investigated the relationship between stock market development, credit market development and economic growth. This issue has focused the main interest of theoretical and empirical studies the last decade. So, this thesis tried to analyse the main deterministic factors of economic growth emphasizing the role of stock and credit market on economic growth in 15 European Union member-states taking into account the effect of industrial production index, the inflation rate and the interest rate. The objective of this thesis was to accept or to reject the basic theoretical hypotheses have been developed by some different school of thoughts relatively to the effects of stock market and credit market on economic growth. For this reason a system equation model of three structural functions was estimated by the two-stage least squares method. Furthermore, the predictive ability of the system equation model was examined by applying the simulation method and by estimation the dynamic multipliers in different economic policies in order to result in some comparative conclusions of 15 European Union members-states. The results of empirical analysis indicated that slock market and credit market have a positive effect on economic growth in 15 European Union members-states. This positive relationship was defined by the specific institutional characteristics of each one of 15 European Union member-states and by the relative economic and monetary policies. Therefore, the empirical results of this thesis suggested that the effect of credit market development on economic growth was greater than the effect of stock market development on economic growth in Germany and United Kingdom. Reversely, the effect of stock market development on economic growth was greater than the effect of credit market development on economic growth in Denmark, Finland, France, Greece, Holland, Italy, Portugal, Spain and Sweden. Finally, a complementary relationship between stock market development and credit market development was found in Austria, Belgium, Ireland and Luxembourg.
Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοπιστωτική αγορά
Οικονομική ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Προσομοίωση συστήματος
Stock and credit market
Economic growth
European Union memebers states
Sensitivity analysis
Σύστημα εξισώσεων με τη μέθοδο δύο σταδίων
Ανάλυση ευαισθησίας
System equations model with two stage least squared method
Sensitivity analysis
Πληροφορίες: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
003/2008
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
AdamopoulosLicence.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)199,09 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Adamopoulos.pdf2,54 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.