Εμπορικές εκδόσεις/Trade Publications Community home page


Η κοινότητα αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις άλλων φορέων που έχουν αποκτηθεί από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα οι υποκοινότητες που περιλαμβάνει είναι:

• Κλαδικές μελέτες (Ελλάδα)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This community orginises electronic publications the University of Macedonia Library acquired by purchase from several prodivers. The sub-communities include:

• Sectoral studies (Greece)

Browse

Sub-communities within this community