Πτυχιακές Εργασίες / Final Papers Community home page


Η υποκοινότητα οργανώνει τις εργασίες των αποφοίτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι εργασίες αναρτούνται στη συλλογή μετά την επιτυχή υποστήριξή τους στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και εφόσον κριθούν επιτυχώς. Η υποκοινότητα διαιρείται σε επιμέρους συλλογές ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σχετικά με την κατάθεση μιας Πτυχιακής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Η ένταξη των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών στη συλλογή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φοιτητή και σύμφωνα με τις διαδικασίες τις οποίες έχει θεσμοθετήσει η Βιβλιοθήκη. Εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τους οποίους η κατάθεση των εργασιών τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τμήματος τους καθώς και για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που επιλέγουν να κάνουν πτυχιακή εργασία.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις οδηγίες υποβολής της εργασίας σας καθώς και μια σειρά από χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The subcommunity organises all Final Papers of the University of Macedonia Undergraduate Programs. In order to submit your Final Submission of their Final Paper is not obligatory for Undergraduate Program students except for the students of the Departments of: a) Music Science and Art and b) Economics (only for students selecting Final Paper as part of their program). Though, all undergraduate students are welcomed to submit their Final Paper after its successful defense in front of the Examination Committee and according to the Library’s Regulations. The following links will provide you with all the information and the relevant forms and applications you need in order to deposit your Final Paper to the Institutional Repository.

Πληροφορίες / Information:

Κυριακή Μπαλτά / Kyriaki Balta (τηλ. / tel. 2310 891833)
email: psepheda@uom.gr


Browse