Ψηφιακό υλικό για Εντυποανάπηρους Φοιτητές / Digital Material for Print-disabled Students Community home page

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η συλλογή αυτή απευθύνεται μόνο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς εντυποανάπηρους φοιτητές, ή φοιτητές με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση των σπουδών τους. Περιλαμβάνει συγγράμματα, εγχειρίδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είτε έχει αποκτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδότες και έχει επεξεργαστεί κατάλληλα, ώστε να καταστεί προσβάσιμη η μορφή τους, είτε έχει ψηφιοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ή τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατόπιν αιτήματος των επωφελούμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόσβαση στη συλλογή έχουν αυστηρά και μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες αδειοδοτημένων φοιτητών που ανήκουν στους "επωφελούμενους" του νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ Α 48-04.03.2020).
Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των εγγραφών της υποσυλλογής "Συγγράμματα και Εγχειρίδια / Textbooks" αντιστοιχούν στο ψηφιοποιημένο υλικό. Για τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της συλλογής αυτής παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIGITAL MATERIAL FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS OR STUDENTS WITH OTHER PRINT DISABILITIES

The collection is exclusively addressed to visually impaired, or with other forms of print disabilities, undergraduate and postgraduate students of the University of Macedonia. The collection aims to support and facilitate their studies. It includes textbooks and other educational material, which have either been obtained in electronic form from the publishers and been properly edited in accessible form, or have been digitized by the Library & Information Center or the Accessibility Unit of the University of Macedonia after beneficiary students’ request. Only specific categories of licensed students belonging to the "beneficiaries" of law 4672/2020 (Government Gazette A 48-04.03.2020) have access to the collection.
The bibliographic data of the records correspond to the digitized material. For textbooks’ full bibliographic data please consult the library catalog

Πληροφορίες / Information:

Μοσχίδου Όλγα (2310 891832, olgam@uom.edu.gr) / Moschidou Olga (2310 891832, olgam@uom.edu.gr)

Browse